Možnosti utilizace sloučenin dusíku z kapalných suspenzí generovaných v odpadovém hospodářství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá odstraňováním amoniakálního dusíku z odpadů bioplynových stanic s cílem vzniku využitelného produktu. V teoretické části diplomové práce je pozornost věnována odpadovému hospodářství z pohledu bioplynových stanic, problematice dusíku a jeho odstraňování. Diplomová práce obsahuje mimo jiné i teoretické výpočty, které zahrnují distribuční a srážecí křivky. Praktická část se zabývá správností těchto křivek, srážením amonných iontů za vzniku fosforečnanu amonno-hořečnatého a stripováním. Součástí praktické části jsou také kvantitativní a kvalitativní analýzy jednotlivých složek podílejících se na srážení. Odstraňování dusíku bylo provedeno na modelových a reálných vzorcích.
This thesis deals with the removal of ammoniacal nitrogen from biogas plant waste to produce a new usable product. In the theoretical part of the thesis, attention is paid to waste management from the perspective of biogas plants, the problem of nitrogen, and its removal. The thesis contains, among other things, theoretical calculations that include distribution and precipitation curves. The practical part deals with the correctness of these curves, as well as the precipitation of ammonium ions to form ammonium magnesium phosphate and stripping. The practical part includes quantitative and qualitative analyses of the individual components involved in precipitation. Nitrogen removal was performed on the model and real samples.
Description
Citation
VAJDÍKOVÁ, T. Možnosti utilizace sloučenin dusíku z kapalných suspenzí generovaných v odpadovém hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2023-05-30
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Prosím mohla byste objasnit, co je struvit? Je důležité zastoupení makronutrientů? Objasněte, jak Vaše téma souvisí s potravinářským průmyslem? V které části procesu zpracování jsou bakterie? Jsou obsaženy také v odpadu? Je možné fugát naředit? prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Existuje nějaká technologie využití fugátu? Na co se nyní reálně používá? Jaké množství fugátu je produkováno pomocí bioplynek? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. V práci u kalibračních křivek nesprávně uvádíte závislost absorbance na čase, můžete to prosím objasnit? O jaké závislosti se tedy jedná? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO