Jednotný přístup k požadavkům v nástroji JIRA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit rozhraní pro přístup k požadavků uloženým v Jira Software s modulem Requirements for Jira (R4J) s využitím OSLC adaptéru pro specifikaci Správa požadavků. Adaptér byl rozdělen na dvě části, z důvodu vyhodnocení zda je možné splňovat požadavky i bez modulu R4J - jeden pro Jira Software (splňující všechny požadavky specifikace Správa požadavků) a druhou pro modul R4J (poskytující další funkce). Oba adaptéry byly implementovány s využitím nástrojů Eclipse Lyo a knihovny OSLC4J. Je uveden základní přehled základních technologií OSLC, specifikací OSLC Core a Správa požadavků, Jira a R4J. Práce obsahuje podrobné shrnutí procesu návrhu, implementace a testování adaptérů a vyhodnocení výsledků a použitých technologií.
The goal of this work is to create an interface for accessing requirements resources stored in Jira Software with the Requirements for Jira (R4J) plugin using an OSLC adaptor for the Requirements Management specification. The adaptor has been split into two to explore the possibility of not needing the R4J plugin - one for the Jira Software (satisfying all requirements of the Requirement Management specification) and one for the R4J plugin (providing additional functionality). Both adaptors have been implemented by utilizing the Eclipse Lyo tooling and the OSLC4J library. The basic overview of the fundamental technologies of OSLC, OSLC Core and Requirement Management specifications, Jira and R4J is provided. The thesis contains a detailed summary of the adaptors' design, implementation, and testing process, as well as an evaluation of the results and used technologies.
Description
Citation
PINDUR, D. Jednotný přístup k požadavkům v nástroji JIRA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných, např. ohledně správného použití některých termínů, řešení určitých nedostatků v nástroji JIRA a použitých identifikátorů objektů. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO