Asistenční systémy v řízení aut a letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca pojednáva o asistenčných systémoch v riadení áut a lietadiel. Oblasť letectva je zameraná na lietadlá kategórie GA. V práci sú popísané asistenčné systémy používané v automobiloch a lietadlách, ich prínos do bezpečnosti dopravy a limity jednotlivých systémov. Porovnaním asistenčných systémov v automobilizme a letectve je ukázaný rozdiel v rýchlosti vývoja systémov v jednotlivých oblastiach, čo je dané hlavne prísnymi požiadavkami kladenými na bezpečnosť a spoľahlivosť systémov v letectve. Ďalej je v práci spomenutý rozdiel implementovania systémov monitorujúcich stav vodiča/pilota. Napriek tomu, že práca pilota je náročnejšia ako práca vodiča, v dnešných lietadlách ešte neexistuje systém na monitorovanie stavu pilota alebo systém automatického núdzového pristátia. Časť práce, týkajúca sa budúcnosti asistenčných systémov v letectve je preto venovaná systému, ktorý monitoruje mentálny stav pilota a systému automatického pristátia. Oba systémy sú stále vo fáze vývoja. Doterajšie experimenty ale ukazujú, že by sa tieto systémy mohli u lietadiel v budúcnosti objaviť a prispieť tak k zvýšeniu bezpečnosti v letectve. V poslednej časti je spomenutá budúcnosť asistenčných systémov, ktoré vytvárajú cestu k autonómnemu riadeniu vozidiel.
The bachelor thesis deals with assistance systems in cars and aircraft. The aviation sector is focused on GA aircraft. This thesis describes assistance systems used in cars and aircraft, their contribution to traffic safety and limitations of these systems. The comparison of assisting systems in the automotive and aviation industries shows the difference in the speed of development in individual areas, which is caused mainly due to strict requirements for safety and reliability of aviation systems. Furthermore, we can see the difference in implementation of systems monitoring the condition of a driver/pilot. Although the work of a pilot is more demanding than the work of a driver, today’s aircraft do not have a system for monitoring the condition of a pilot or an emergency landing system. Part of the thesis concerning future assistance systems in aviation is devoted to the system monitoring the pilot’s condition and the automatic landing system. Both systems are still under development. However, experiments have shown that these systems could be implemented in future aircraft and increase aviation safety. The last part of the thesis mentions the future of assistance systems, which create a path to autonomous vehicles.
Description
Citation
NOVOTNÝ, T. Asistenční systémy v řízení aut a letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci přehledně a s dobrou prezentační schopností. Student odopvěděl na otázku oponenta v plném rozsahu. Má nějaké omezení systém automatického přistání? Student odpověděl. Interakce mentální zátěže pilota a řízení letadla. Student odpověděl dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO