Návrh zajištění stavební jámy pro rekonstrukci obchodního domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je rozdělena do tří částí. V té první se zabývá návrhem a posouzením jedenkrát kotvené záporové stěny, zajišťující stavební jámu pro rekonstrukci OD Prior ve městě Zlín. Pažící konstrukce je řešena metodou mezních stavů, pomocí softwaru GEO5 a tabulkového editoru Excel. Ve druhé části se práce zabývá cenovým porovnáním klasické verze záporového pažení se záporami z IPN profilů s kotvením přes jedno pole s pomocí převázky, s variantou s větším rozpětím, kde jsou zápory z dvojice UPN profilů uzpůsobeny pro kotvení. Třetí část řeší problém roznosu bočních zemních tlaků po délce záporového pažení. Pro srovnání s empirickými metodami návrhu výdřevy byly použity výsledné hodnoty normálového tlaku z matematického modelu, řešeného pomocí numerické analýzy, metodou konečných prvků, v programu Plaxis 3D. Jako materiálový model byl použit Hardening soil model.
The thesis is divided into three parts. In the first one it deals with the design and the assessment of the once-anchored soldier pile wall, which provides an excavation for the reconstruction of the shopping centre Prior in Zlín. The retaining structure is designed according to the limit state method, using the GEO5 software and the Excel spreadsheet editor. In the second part, the thesis deals with the price comparison of the classic version of the soldier pile wall with soldier pile, IPN profiles, with over one-pole anchorage with the help of the buckle, with the variant with larger spread, where the soldier pile from the pair of UPN profiles are adapted for anchoring. The third part solves the problem of the distribution of a lateral ground pressures along the length of the soldier pile wall. For comparison with the empirical methods of design of lagging, the results of normal pressure from the mathematical model, solved by the numerical analysis, the finite element method, were used in the Plaxis 3D program. Hardening soil model was used as the material model.
Description
Citation
ČERVENKA, J. Návrh zajištění stavební jámy pro rekonstrukci obchodního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO