Bytový dům Pelhřimov

Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektu ve fázi dokumentace pro provedení stavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o bytový dům o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Objekt je umístěn ve svažitém pozemku na západní stranu v katastrálním území Pelhřimov. V bytovém domě se nachází celkem 12 bytových jednotek s celkovou kapacitou 26 osob. Základové konstrukce tvoří železobetonové základové pasy s podkladním betonem. Obvodové stěny v suterénu tvoří tvarovky ztraceného bednění, vnitřní stěny suterénu a veškeré stěny nad terénem tvoří cihelné bloky. Stropní konstrukce a balkonové desky tvoří železobeton. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová plochá střecha. K bytům v prvním nadzemním podlaží na západní straně náleží předzahrádky, u ostatních bytů se nachází balkon. Objekt je zateplen certifikovaným zateplovacím systémem (ETICS).
The subject of the bachelor thesis is the elaboration of the project in the documentation phase for the construction of a apartment building with almost zero energy consumption. It is an apartment building with three above-ground and one underground floor. The building is located in a sloping land to the west side in the cadastral area of Pelhřimov. In the apartment building there are a total of 12 residential units with a total capacity of 26 persons. The foundation structures consist of reinforced concrete foundation strips with underlying concrete. The perimeter walls in the basement are made of lost formwork, the internal walls of the basement and all walls above the ground are made of brick blocks. The ceiling structures and balcony slabs are reinforced concrete. The roofing of the building consists of a single-skin flat roof. The apartments on the first floor on the west side have front gardens, the other apartments have balconies. The building is insulated with a certified insulation system (ETICS).
Description
Citation
TESAŘOVÁ, N. Bytový dům Pelhřimov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. (člen) Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. (člen) Ing. arch. Luboš Eliáš (člen) Ing. et Ing. Jakub Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Studentka představila svoji bakalářskou práci na téma Bytový dům Pelhřimov a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Dále studentka odpověděla na dotazy oponenta: Je navržené odvodnění balkonů z provozních důvodů nejvhodnějším řešením? Jaké jsou další možnosti? Odůvodněte navržený způsob umístění hydroizolace z PVC-P okolo atiky, jaké je další možné řešení? Které řešení je ekonomicky výhodnější? Upřesněte navrhovanou tepelnou izolaci ve skladbě střešního pláště (SP01), jaká je její pevnost v tlaku? Odůvodněte tento požadavek. Je navržené kotvení tepelné izolace ve střešním plášti dostačující? Odůvodněte návrh podlahového vytápění ve společných prostorech bytového domu či v prostorách bytu jako je např. šatna nebo předsíň. Jak je navržen provoz a užívání garáže 1S04? Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO