Charakteristika postupového stříhání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se nejprve zabývá základní teorií o technologii stříhání, jejího procesu a kvalitě střižné plochy. Dále se zaměřuje na technologii postupového střihání. Jsou důkladně popsány její výhody a nevýhody, přičemž je dále porovnána s dalšími způsoby stříhání ve střihadlech. Následuje popis jednotlivých součástí střihadla, uvedení jejich funkce a využití. Je proveden rozbor materiálových požadavků na nástroje a uvedení jejich tepelného zpracování. Poslední část je zaměřena na zhodnocení a přínos této technologie.
The bachelor thesis first covers the basic theory of shearing technology, its process and the quality of the shearing surface. Then it focuses on the technology of progressive shearing. Its advantages and disadvantages are thoroughly described, and furthermore it is compared with other shearing methods in cutting dies. This is followed by a description of the individual components of the die and an explanation of their function and use. The material requirements of the tools are discussed and their heat treatment is presented. The last part is focused on the evaluation and contribution of this technology.
Description
Citation
ŽANDA, J. Charakteristika postupového stříhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Je postupové stříhání vhodné pro letecký průmysl? (otázka byla částečně zodpovězena) 2. Proč se používá přidržovač jenom na jedné straně? (otázka byla částečně zodpovězena) 3. Jak funguje pevný doraz u postupového nástroje? (otázka byla částečně zodpovězena) 4. Je v případě použití podavače polotovarů potřebný doraz? (otázka byla plně zodpovězena) 5. Jaké vedení by bylo možné použít u postupového nástroje? (otázka byla částečně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO