Optimalizace koaxiálních filtrů metodou Tuning-Space Mapping v CST

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá optimalizací koaxiálních dutinových filtrů. V práci je podrobně popsána optimalizační metoda Tuning – Space Mapping (TSM) v CST Studiu. Důraz je kladen na vysvětlení funkce jemného a hrubého modelu a jejich vzájemné závislosti. Celý algoritmus je ilustrován a otestován na třístupňovém filtru pracujícím v pásmu 880–960MHz. Pro ověření funkčnosti TSM je dále algoritmus aplikován na čtyřstupňový filtr a filtr typu triplet a kvadruplet. Další část práce je zaměřena na automatizaci celého optimalizačního postupu. Pro automatizaci jsou navrženy a naprogramovány v CST makra pro automatický výpočet kalibračních konstant a automatickou kalibraci mezi hrubým a jemným modelem. Kompletní optimalizační postup je aplikován na sedmistupňovém filtru se dvěma křížovými vazbami.
This thesis deals with optimization of coaxial cavity filters. It thoroughly describes optimization method Tuning – Space Mapping (TSM) in CST Studio. It focuses on the explanation of the fine and the coarse model and their mutual link. The whole algorithm is illustrated and tested on the third-order coaxial cavity filter working in the band of 880 – 960MHz. In order to check the function of TSM, the algorithm is applied on fourth-order filter, triplet filter and quadruplet filter. Another part of the thesis focuses on the automatization of the whole optimization procedure. Macros for automatic determination of calibration constants and automatic calibration process between the coarse and the fine model are proposed and programmed in CST. The complete optimization procedure is applied on optimization of seventh-order filter with two cross couplings.
Description
Citation
WOLANSKÝ, D. Optimalizace koaxiálních filtrů metodou Tuning-Space Mapping v CST [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO