Analýza namáhání čepu ramena nakladače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dynamického namáhání čelního traktorového nakladače Stoll FZ 41-33. Důležité bylo zahrnout do analýzy setrvačné účinky a zatížení nakladače. Pro řešení byl vytvořen program v programovacím jazyce Python, kde byla využita vektorová a uvolňovací metoda řešení mechanismů. Výsledkem jsou průběhy sil působící v uzlových bodech nakladače v závislosti na čase analyzovaného pohybu. Do vytvořeného programu je možné jednoduše implementovat další vnější vlivy či změnit charakteristické rozměry na jiný typ nakladače. Dílčím výsledkem byla také konečnoprvková analýza uzlu čep-konzole, kde byla využita metoda konečných prvků v program Ansys Workbench. Výstupy této práce mohou nacházet reálné využití v praxi při vývoji čelních traktorových nakladačů.
This bachelor's thesis focuses on the dynamic stress analysis of the Stoll FZ 41-33 tractor front loader. It was important to include the inertial effects and loading of the loader in the analysis. For the solution, a program was created in the Python programming language, where the vector and relaxation method of solving mechanisms was used. The result is the courses of forces acting at the nodal points of the loader depending on the time of the analyzed mo-vement. It is possible to simply implement other external influences into the created program or change the characteristic dimensions to a different type of loader. A partial result was also a finite element analysis of the pivot-cantilever node, where the finite element method was used in the Ansys Workbench program. The outputs of this work can find real use in practice in the development of tractor front loaders.
Description
Citation
SMOLEK, J. Analýza namáhání čepu ramena nakladače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Vysvětlete blíže kinematické schéma nakladače uvedené v práci? Proč jste v práci použil pojem virtuální těleso? Proč jste v práci nekontroloval čepy na otlačení? Jakým typem namáhání je namáhána pístnice a jaké u ní mohou nastat mezní stavy? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO