Možnosti využití extraktů z technického konopí ve vlasové kosmetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Technické konopí jako všestranně využitelná rostlina našla uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu. V kosmetice je využíváno zejména pro bioaktivní látky i bílkoviny. Předmětem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace frakce s obsahem hydrolyzovaných konopných proteinů a její využití v oblasti vlasové kosmetiky. V teoretické části je zpracována charakteristika rostliny i její chemické složení. Pozornost je věnována zejména konopným proteinům, možnostem jejich hydrolýzy a následné využití hydrolyzátů ve vlasové kosmetice. V rámci experimentální části byla optimalizována příprava hydrolyzátů konopných proteinů z konopných výlisků odrůdy Santhica 70 za pomoci průmyslových enzymů TS-E 1930 a TS-E 1993 a následné stanovení obsahu a profilu proteinů u připravených hydrolyzátů. Dále byl stanoven i obsah sacharidů, chlorofylů, fenolických látek a flavonoidů u analyzovaných hydrolyzátů. Z vybraného hydrolyzátu byl připraven vlasový kondicionér, u kterého proběhlo testování deseti respondenty. Díky připravenému kondicionéru bylo prokázáno, že vlasová kosmetika s přídavkem hydrolyzovaných konopných proteinů zvyšuje lesk a poddajnost vlasů a také napomáhá zacelení roztřepených konečků.
Technical hemp as a versatile plant has found applications in many sectors of the industry. In cosmetics, it is mainly used for bioactive substances as well as proteins. The subject of this bachelor thesis was the preparation and characterization of a fraction containing hydrolysed hemp proteins and its use in hair cosmetics. In the theoretical part, the characteristics of the plant as well as its chemical composition are processed. Attention is paid especially to hemp proteins, their hydrolysis possibilities, and the subsequent use of hydrolysates in hair cosmetics. Within the experimental part, the preparation of hemp protein hydrolysates from hempseed cake of the Santhica 70 variety was optimized using the industrial enzymes TS-E 1930 and TS-E 1993 and the subsequent determination of the protein content and profile of prepared hydrolysates. The carbohydrate, chlorophyll, phenolic and flavonoid content of the analysed hydrolysates was also determined. A hair conditioner was prepared from the selected hydrolysate and tested by ten respondents. Thanks to the prepared conditioner, hair cosmetics with the addition of hydrolysed hemp proteins has been shown to enhance shine and pliability of the hair, as well as help the healing of frayed ends.
Description
Citation
BENKOVÁ, S. Možnosti využití extraktů z technického konopí ve vlasové kosmetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (místopředseda) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. V rámci obhajoby jsme zmínila využití enzymu A a B, o jaké enzymy se jednalo? V prezentaci také uvádíte, že pH vzorku bylo 9, jak bylo dosaženo tohoto pH? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Jaké bylo pH konečného produktu? Co vznikalo během hydrolýz, že docházelo k tak rapidnímu poklesu pH? Práci se zabýváte proteiny, jak jsou tyto proteiny vhodné pro pokožku nebo pro vlasy? Mohlo dojít při přípravě produktů až k hydrolýze proteinu na samotné aminokyseliny? Mohou mít tyto aminokyseliny nějaký pozitivní vliv na vlasy? Víte, jaké peptidy mohou vznikat v rámci přípravy hydrolyzátů? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Jakou konzistenci měl Vámi připravený bezoplachový kondicionér? Jaké bylo jeho nanášení? Víte, jaký je rozdíl mezi technickým a indickým konopím z hlediska obsahu kanabinoidů? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Jaká byla vůně vašich produktů? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO