D-SEED I.

Abstract
Jedná se o audiovizuální snímek, který prezentuje hudební kompilaci pěti interpretů doplněnou sochařskými objekty a zároveň je jedním z dalších výstupů platformy ntity.one.Default. Platforma ntity.one.Default je již dva roky kolektivně kurátorovaná platforma propojující nezávislou elektronickou scénu a výtvarné umění. Audiovizuální snímek D-SEED I. se u sochařských objektů zaměřuje na materialitu, především látkovou. Haptická a taktilní percepce umění je osou zájmu umělecké činnosti autorů těchto sochařských objektů. Jejich výtvory nastiňují surreálný svět, který je částečně ovlivněn reflexí klimatické krize, které čelíme. Sochařské objekty Michaely Rožnovské v spolupráci s Martinem Dominikem Kratochvílem zpřítomňují představy nových živočichů na zemi, vycházejí z abstrahovaných tvarů rostlin či nejjednodušších organismů žijících na této planetě. Představují se jako dědicové naší kultury, mytologie a náboženství. Zvuková stránka celého audiovizuálního snímku je vytvořena z kompilace pěti interpretů – RLUNG, Thistle, Natálie Pleváková, sees_pod, timmi. Výsledný zvukový mix je dílem autora sees_pod (Martin Dominik Kratochvíl). Celá kompilace je poskládaná z ambientních ploch, terénních nahrávek a processingu. Celek je pak vystavěn jako koláž neustále se měnících situací, emocí. Ve chvíli, kdy se divákovi může zdát, že z proměnlivé směsi vystupuje něco identifikovatelného, mění se kompozice v něco jiného.
It is an audiovisual film that presents a musical compilation of five artists accompanied by sculptural objects and is one of the other outputs of the ntity.one.Default platform. The ntity.one.Default platform has been a collectively curated platform connecting the independent electronic scene and visual art for two years. The audio-visual D-SEED I focuses on materiality, especially fabric, in sculptural objects. The haptic and tactile perception of art is the axis of interest in the artistic activity of the authors of these sculptural objects. Their creations outline a surreal world that is partly influenced by the reflection of the climate crisis we are facing. Michaela Rožnovská sculptural objects, in collaboration with Martin Dominik Kratochvíl, make imaginations of new animals on earth visible, based on abstracted shapes of plants or the simplest organisms living on this planet. They present themselves as heirs of our culture, mythology and religion. The sound side of the whole audiovisual film is created from a compilation of five performers - RLUNG, Thistle, Natálie Pleváková, sees_pod, timmi. The resulting sound mix is the work of the author sees_pod (Martin Dominik Kratochvíl). The whole compilation is composed of ambient surfaces, field recordings and processing. The whole is then built as a collage of constantly changing situations and emotions. At the moment when it may seem to the viewer that something identifiable emerges from the changing mixture, the composition turns into something else.
Description
Citation
KRATOCHVÍL, M. D-SEED I. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (předseda) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Martin Žák (člen) BcA. Ondřej Merta (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Martina Drozd Smutná (člen) Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba začíná prezentací diplomové práce – cca 10 minut dlouhého snímku, který M.D. Kratochvíl v následné rozpravě označuje jako experimentální audiovizuální film. Po projekci student detailně přibližuje proces vzniku, který odráží práci v kolektivu tvůrců, jehož je autor součástí. Práce zahrnovala natáčení ve zvolené lokaci, tvorbu finální hudební kompozice a střih videa tak, aby se zvukem co nejlépe korespondovalo. Následují posudky vedoucího a oponenta, které dále přibližují mj. některé produkční aspekty práce nacházející se na pomezí několika světů (klubové scény, sochařství a videotvorby). V následující diskuzi se hodně řeší otázka snad až přílišné libivosti obrazu, klipovosti (charakteristiku díla jako „klipu“ student odmítá), která kontrastuje s komplexním narativem, jež autor představil během své prezentace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO