Multimediální služby založené na IMS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá popisem systému IMS (IP Multimedia Subsystem) se zaměřením na služby, které tato architektura nabízí. Obsahem teoretické části diplomové práce je podrobný popis architektury IMS, z hlediska jejích prvků a rozhraní. Popsán je i protokol SIP, jakožto stěžejní signalizační protokol, na kterém je architektura založena a protokol RTP umožňující přenos multimediálních dat v reálném čase. Dále jsou v práci uvedeny služby, které IMS systém přináší. V praktické části diplomové práce je popsán návrh a realizace služby v rámci IMS. Jedná se o službu na bázi klient-server. Serverová část systému je realizována jako SIP Servlet aplikace, která má přístup do MySQL databáze, v níž jsou uloženy záznamy o multimediálních souborech. Klient registrovaný v IMS síti může komunikovat s tímto SIP Servletem a požadovat zaslání informací o takovýchto souborech. Na základě této komunikace si klient může daný soubor přehrávat online ve své ICP aplikaci, popřípadě stáhnout na svůj osobní počítač a následně přehrát. K přehrávání a zobrazování multimediálních souborů byla použita knihovna JMF. Služba je realizována ve vývojovém prostředí SDS Ericsson 4.1, které umožňuje simulaci IMS sítě.
Submitted work describes IMS (IP Multimedia Subsystem) and focuses on services offered by this technology. In the theoretical part of the thesis is a detailed description of the IMS architecture, in the terms of its components and interfaces. Also a SIP protocol is described as the main signalling protocol, which represents the basis of the IMS architecture and RTP protocol that allows the transmission of multimedia data in real-time. Further, there are provided services that the IMS system brings. The practical part of the work describes the design and implementation of services within the IMS. It is a client-server service. Server part of the system is implemented as a SIP Servlet application. It has access to the MySQL database, which stores records of multimedia files. Client registered in the IMS network can communicate with the SIP servlet sending a request for information on such files. Following this communication, the client can play the file in his online ICP application, or download it into his PC and then play. To play and view multimedia fines is used JMF. The service is implemented in a development environment SDS Ericsson 4.1, which allows simulation of the IMS network.
Description
Citation
NOVOTNÝ, R. Multimediální služby založené na IMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Izabela Krbilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Otto Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Jaké by bylo reálné využití prezentované práce/aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO