Stanovení obsahu vitaminu C v plodech dřínu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá stanovením obsahu vitaminu C ve vybraných odrůdách dřínu obecného (Cornus mas L.). V teoretické části jsou uvedeny základní informace o rostlině Cornus mas L. a jsou zde charakterizovány vybrané odrůdy dřínu. V následujících kapitolách je zpracován přehled významných látek obsažených v plodech a popsány možnosti zpracování a využití plodů dřínu. V závěru teoretické části jsou uvedeny metody stanovení vitaminu C. Stěžejním výsledkem experimentální části práce je porovnání obsahu vitaminu C v jednotlivých odrůdách dřínu. Jako hlavní metoda byla použita kapalinová chromatografie na reverzní fázi. HPLC metoda stanovení vitaminu C v odrůdách dřínu byla doplněna ještě orientačním titračním stanovením. Dále byla zhodnocena celková antioxidační kapacita plodů, a to reakcí extraktů vybraných odrůd se stabilním radikálem DPPH. Nejvyšší obsah vitaminu C byl stanoven v odrůdě Fruchtal. Nejvyšší celková antioxidační kapacita byla zjištěna u odrůdy Vydubecký.
This thesis deals with determination of content of vitamin C in various types of cornelian cherry (Cornus mas L.). Some basic information about Cornus mas L. and its various types are described in the literary part of this thesis. The summary of important components present at fruit and some possibilities of processing and utilization are described here too. Various methods of determination of vitamin C are presented at the end of the literary part. The main result of the experimental part of this thesis is the comparison of content of vitamin C in various types of cornelian cherry (Cornus mas L.). Reversed Phase-High Performance Liquid Chromatography was used as the main method. HPLC method of determination of vitamin C in various types of Cornus mas L. was completed with the orientation titration. Then total antioxidant capacity of fruit was evaluated by using of reaction of extracts of fruit with stable radical DPPH. The biggest amount of vitamin C was determined in the Fruchtal variety. The biggest total antioxidant capacity was determined in the Vydubecký variety.
Description
Citation
PALOVÁ, P. Stanovení obsahu vitaminu C v plodech dřínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Jakou barvu má zmiňovaný radikál? Neruší jeho barva při stanovení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO