Revitalizace zámku v Uherčicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomový projekt se zabývá zpracováním architektonické studie a funkčním využitím areálu zámku v Uherčicích s ohledem na jeho charakter, umístění v krajině a v obci, památkovou ochranu a požadavky vložených funkcí, ale i na vytvoření nových příležitostí, jak pro návštěvníky, tak pro znovu zapojení do života obyvatel Uherčic. A to jako místo odpočinku, vzdělávání, nalezení pracovního uplatnění a jako opětovné centrum oblasti. Součástí práce je návrh úpravy vybrané části zámku a parku, ve kterém je navržena obnova francouzské zahrady na svém původním místě, přestavba bývalé oranžerie a novostavba skleníku. Přestavba bude připojena na zahradnictví s bytem pro zahradníka. Druhý skleník doplňuje jednu z os zámku a je navržen pro největší leknín světa, Viktorii královskou. Ve vybrané části zámku jsem řešila hlavně jeho využití pro kulturní a společenské akce, které by se zde mohly konat, a zázemí, které by pro to bylo potřeba, včetně bytu pro krátkodobé ubytování návštěvníků těchto akcí. Mimo to je řešena vstupní část a provozní zázemí zámku s bytem kastelána a ubytováním pro průvodce.
This diploma project deals with architectural study and functional use of the Uherčice castle grounds with regard to its character, location in the countryside and in the village, preservation of monuments and requirements of the inserted functions, as well as the creation of new opportunities for visitors and the reconnection to life of the inhabitants of the Uherčice village. And as a place of rest, education, employment and as a re-center of the area. A proposal of modification of the selected part of the castle and the park with the restoration of the French garden in its original place is a part of the project. The reconstruction of the former orangery and the new greenhouse building are proposed. Re-build greenhouse is attached with an apartment for the gardener. The second greenhouse complements one of the castle's axes and is designed for the world's largest water lily, Victoria Amazonica. In the selected part of the chateau, I mainly dealt with its use for cultural and social events that could take place here and the facilities that would be needed, including an apartment for short-term accommodation of visitors to these events. In addition, the entrance area and the operational facilities of the castle with a castellan apartment and accommodation for tourist guides are also solved.
Description
Citation
KŘÍDOVÁ, N. Revitalizace zámku v Uherčicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen)
Date of acceptance
2019-05-27
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci včetně úvodu do problematiky a analýz, následně byly přečteny posudky vedoucího práce a jejího oponenta včetně otázek. Studentka uspokojivě zodpověděla otázky oponentů. Následovaly otázky členů komise a diskuze nad DP. arch. Mikšík: Sanace stavby a opravy po předešlých provozech, finanční stránka záměru. doc. Králová: Volba nových funkcí, postup práce, typologické nedostatky. prof. Chybík: Řešení detailu skleníku. arch. Šikula: Provoz a expozice ve skleníku. Studentka reagovala na otázky bez výraznějších nedostatků. Předsedkyně komise shledala, že není dalších podnětů k doplnění. Studentka na vyzvání opustila místnost.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO