Bytový dům ve městě Kyjově

Abstract
Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Práce obsahuje část grafickou a textovou. Grafická část obsahuje jednotlivé výkresy, které jsou nezbytnou součástí dokumentace pro provádění staveb. Část textová obsahuje technické zprávy k danému objektu, výpisy použitých skladeb a prvků a posudky z hlediska stavební fyziky. Řešený bytový dům je situován v nově vznikající stavební lokalitě na okraji města Kyjova. Jedná se o podsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími zastřešený plochou jednoplášťovou střechou. Bytový dům je rozdělen na osm bytových jednotek, které jsou přístupné z pavlačí orientovaných na sever. Jednotlivá patra pavlačí propojuje dvouramenné železobetonové schodiště a výtahová šachta s trakčním výtahem. Terasy jednotlivých bytových jednotek jsou orientovány směrem na jih. V objektu se nacházejí byty o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Suterén objektu je využit pro domovní vybavení bytového domu a pro tři samostatné garáže s jedním parkovacím stáním. Konstrukčně je objekt řešen převážně jako zděný z pórobetonových a vápenopískových tvárnic v kombinaci s monolitickými železobetonovými konstrukcemi. Objekt je založen na monolitických železobetonových pásech. Stěnové konstrukce suterénu, konstrukce pavlačí a stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické železobetonové. Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ze stabilizovaného polystyrénu s tloušťkou tepelného izolantu 200mm. Objekt je vizuálně členěn na jednoduché kvádry s barevným řešením v odstínech šedé barvy. Fasáda objektu je doplněna o fasádní treláž s popínavými rostlinami. Pro navržený objekt je kromě výkresů a technických zpráv vyhotoveno posouzení z hlediska požárně bezpečnostního a také posudky z hlediska stavební fyziky. Všechna posouzení vyhovují daným požadavkům.
The subject of the bachelor's thesis is processing of design documentation for the construction of an apartment building. The thesis contains a graphic and textual part. The graphic part contains individual drawings, which are an essential part of the design documentation for the construction of a building. The text part contains technical reports on the given object, lists of used compositions and elements, and assessment reports of building physics. The proposed apartment building is located in a newly emerging construction site on the outskirts of the Kyjov town. It is a basement building with four above-ground floors covered with a warm flat roof. The apartment building is divided into eight apartment units, which are accessible from the north-facing access gallery. The individual floors of the access gallery are connected by a double-arm reinforced concrete staircase and an elevator shaft with a traction elevator. The terraces of the individual apartment units are oriented towards the south. There are 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom and 4-bedroom apartments in the building. The basement of the building is used for home amenities of the apartment building and for three separate garages with one parking space. Structurally, the object is designed mainly as a masonry of aerated concrete blocks and sand-lime blocks in combination with monolithic reinforced concrete structures. The building is based on monolithic reinforced concrete strips. The wall structures of the basement, the structure of the access gallery and the floor structures are designed as monolithic reinforced concrete structures. The external wall constructions are insulated with a contact insulation system made of stabilized polystyrene with a thickness of 200mm thermal insulation. The object is visually divided into simple blocks with a color solution in shades of gray. The facade of the building is supplemented with a facade trellis with climbing plants. In addition to drawings and technical reports, an assessment reports of fire safety and also an assessment reports of building physics are made for the proposed object. All assessments meet the given requirements.
Description
Citation
VLACH, A. Bytový dům ve městě Kyjově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. (člen) Ing. Romana Benešová (člen) Ing. Zdeněk Janík (člen) prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Většina odstupových vzdáleností pro určení požárně nebezpečného prostoru je stanovena na 4,55 m ať už se jedná o malá okna či několikanásobně větší otvory. Jak byly tyto vzdálenosti stanoveny a na čem jejich velikost závisí? Kudy je uvažováno vedení potrubí pro požární hadicové systémy? Jak je řešeno odvodnění anglických dvorků? Jak a kde jsou řešeny prostupy inženýrských sítí (voda, elektro, kanalizace) v základech a podkladní ŽB desce? Jak bude provedeno provázání zdiva z pórobetonových a vápenopískových tvarovek dle zakreslení v půdorysech? Jak je uvažována údržba fixních oken v bytovém domě? Pro ŽB základové pásy jsou uvažovány výkopy bez prostoru pro osazení bednění. Je vhodné betonovat vyztužené základy přímo do vykopané rýhy? Jak je řešen přechod různých nášlapných vrstev podlah (prahy, lišty) v místě vnitřních dveří v návaznosti na jejich zakreslení? Jak jsou navrženy venkovní opěrné stěny vjezdu do garáží a jejich založení? Jaké jsou optimální vzdálenosti střešních vpustí od konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu? Je navržené umístění vpustí optimální? Půdorys 1.S – objasněte osazení a zakreslení monolitických ŽB překladů v monolitických ŽB stěnách. Objasněte volbu umístění zasakovacích objektů v těsné blízkosti stavebního objektu. Je (B) souhrnná technická zpráva ve stupni pro provádění stavby členěna dle vyhlášky 499/2006 Sb. v aktuálním znění? Jak máte vzdálené nosné stěny? Jaké jsou požadavky na č.d.o.? Jaké výhody má vaš návrh lodžií? - stínění horního patra Kde máte umístěny venkovní žaluzie? Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO