Reportování ekonomických ukazatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje finanční analýze společnosti XY, a.s. za čtyři roky. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První je teoretická část, která popisuje finanční analýzu a její metody. Druhá kapitola se zabývá analýzou současného stavu, kde jsou reálně využity metody finanční analýzy na konkrétním podniku. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení, kde je vylíčeno finanční hodnocení společnosti a doporučení, jak zlepšit finanční situaci podniku.
This Bachelor's thesis is focused on the financial analysis of four years of the company XY, a.s. The thesis is further divided into three main parts. The first part is theoretical part, which describes the financial analysis and its methods. The second part contains the chapter An Analysis of The Current State, where there are methods of financial analysis used on the specific company. The final part contains thee chapter Own Proposals for Resolution which provides the financial evaluation of the company and recommended improvements to the financial situation of the given company.
Description
Citation
BERKA, M. Reportování ekonomických ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázky vedoucího práce: odpovězeno Otázky oponenta práce: odpovězeno doc. Chlebovský: Vysvětlete nesoulad mezi názvem práce (reporting) a obsahem ? - částečně odpovězeno doc. Brychta: Jaký je podíl pohledávek a závazků ve vztahů ke spojeným osobám ? - částečně odpovězeno doc. Brychta: Jaký je podíl pohledávek po splatnosti na celkovém objemu pohledávek ? - částečně odpovězeno Ing. Pěta: Za které účetní období jsou prezentované výsledky? – částečně odpovězeno Ing. Pěta: Jaké úpravy účetních výkazů jste před zahájením finanční analýzy realizoval? – odpovězeno - žádné Ing. Pěta: Porovnával jste více faktoringových společností? - odpovězeno Ing. Pěta připomínka: Účetní výkazy jsou vypracovány dle právní úpravy platné do roku 2016. V důsledku toho jsou uvedené výpočty chybné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO