Škálování materiálového tisku chemických sensorů pro R2R techniky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem diplomové práce bylo připravit směsi pro tisk ozonových senzorů a senzorů UVB záření. Následně optimalizovat složení a reologické vlastnosti těchto směsí pro přípravu chemických senzorů pro tisk produkčními R2R stroji včetně jejich kalibrace na detekci požadovaných dávek ozonu, respektive UVB záření. Předmětem experimentálního studia byla laboratorní příprava směsí pro chemické senzory a jejich následný převod a tisk na poloprovozních a produkčních R2R strojích. Převodu výroby do většího měřítka bylo dosaženo díky změnám v reologických vlastnostech kompozic. Připravené ozonové senzory byly kalibrovány na potřebné dávky ozonu a byla sledována jejich barevná změna v závislosti na dané dávce ozonu. Senzory pro UVB záření byly kalibrovány na potřebnou dávku UVB a byla sledována jejich barevná odezva na dávku ozáření UVB.
The main task of the diploma´s thesis was to prepare mixtures for printing ozone and UVB sensors. Subsequently, to optimize the compositions and rheological properties of these mixtures for the preparation of chemical sensors for printing by production R2R machnies, including their calibration to detect required doses of ozone and UVB radiation. The experimental study focoused on the laboratory preparation of mixtures for chemical sensors and their subsequent conversion and printing on semi-operational and production R2R machines. The transfer of production to a larger scale was achieved through changes in the rheological properties of the compositions. The prepared ozone sensors were exposed to different ozone doses and their color change was monitored as a function of the ozone dose. The UVB sensors were calibrated to the required UVB dose and their colour response to the UVB dose was monitored.
Description
Citation
FANGLOVÁ, M. Škálování materiálového tisku chemických sensorů pro R2R techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie bioaktivních látek
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (místopředseda) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2023-05-22
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. V práci uvádíte různé druhy virů, jak probíhalo zjišťování použité dávky UV záření pro zničení daných virů? doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. Jaké vlnové délky byly použity při měření pomocí vláknového spektrometru? Měřili jste celá spektra? Mluvila jste o optimalizaci reologických vlastností, bylo jednoznačné zadání požadavků? Na obrázcích v práci se levá a pravá strana ozonového senzoru liší, jedná se o tiskovou chybu nebo jaký je v senzorech rozdíl? Jaké jsou podmínky uchování daného senzoru, aby zůstal aktivní? prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Jak dlouho je daný senzor aktivní a je možné ho použít? Je možný ho použít opakovaně? Jaká je životnost daného vzorku? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. V práci používáte vláknový spektrometr, jak vypadá a na jakém principu probíhá měření? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Při obhajobě jste zmínila použití senzorů na kůži, můžete to prosím vysvětlit? Je možné Vámi vyrobený senzor takto použít? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO