Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá problematiku konstrukce, řízení, přesnosti a dynamikou lineárních piezoelektrických motorů od firmy PiezoMotor Uppsala AB. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost zapůjčeného motoru v hmotnostním spektrometru. V úvodní části této práce je rozebrána konstrukce, princip funkčnosti, používané materiály, řízení a druhy piezoelektrických motorů. Dále se práce věnuje volbě hardwaru a návrhu mechanické sestavy, která by mohla nahradit stávající mechanismus s použitými elektromagnetickými motory. Následně je navrhnuta a vyrobena testovací sestava se zapůjčeným piezoelektrickým motorem. Ve vývojovém prostředí NI LabView je vytvořena testovací aplikace pro řízení a vyhodnocování. Závěrečná část je věnována shrnutí kladných i záporných vlastností zapůjčeného piezoelektrického motoru a vyhodnocení přesnosti a dynamiky polohování.
The work deals with the design, control, precision and dynamics of linear piezoelectric motors from PiezoMotor Uppsala AB. The aim of this thesis is to evaluate the applicability of the loaned engine in a mass spectrometer. In introduction‘s section of this work is discussing the design principles of functionality, materials used, procedure and types of piezoelectric motors. It focuses the choice of hardware and design of mechanical assemblies, which could replace the current mechanism with electromagnetic motors. Then we designed and fabricated a test report with hired piezoelectric motor. In NI LabView development environment is created test application for control and measurement. The final section is devoted to a summary of the positive and negative features of the hired piezoelectric motor and evaluation of accuracy and dynamics.
Description
Citation
ILICHMAN, O. Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO