Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předkládaná diplomová práce si stanovila za cíl nalezení urbanistického řešení pro krajinu v blízkosti obce Strachotín. Při plánovaní našeho areálu jsme vycházeli z potřeby jeho zapojení do vybrané krajiny. Projekt hledá nejvhodnější způsob funkčního a prostorového uspořádání areálu a objektů v něm umístěných. Práce usiluje o koncepční řešení území v kontextu turismu, ekonomického potenciálu a přírodních podmínek daného regionu. Objektem zvoleným pro využití zpracovávaného prostoru je ekofarma, jejíž součástí je koňská jízdárna, koňské stáje, rekreační ubytování a restaurace. Pro zpracování architektonického návrhu jsme v našem projektu vybrali koňskou jízdárnu. Návrh vychází z potřeby řešit celé území komplexně a přihlédnout přitom k širším obecním a krajinným vazbám. Úkolem bylo navrhnout optimální funkční a prostorové uspořádání dané lokality, zejména farmy pro agroturistiku a nabídnout další – námi zvolené – doplňující funkce. Podstatnou otázkou také je, jakým způsobem postupovat při navrhování ekofarmy v podmínkách České republiky a na jaké konkrétní body se v návrhu zaměřit. Cílem práce a řešení, kterého chceme dosáhnout, je zobecnění zásad navrhování nové moderní ekofarmy za využití principů ekologické a energeticky nenáročné architektury, obnovitelných zdrojů energie a bezodpadového hospodářství. Práce reprezentuje nový směr rozvoje sídel v rámci krajinného urbanismu. Cílem práce je prokázat, že pro vytvoření komfortního a „zeleného“ venkovského areálu nebo veřejného prostoru není nutné používat nejnovější technologie a radikální architektonické koncepce a že někdy stačí rozmanitost, zdravý rozum a důvěra k lidem, kteří v takovém městě budou žít. Průvodní myšlenkou při tvorbě areálu byla integrace české regionální flóry do venkovského prostoru s jeho budovami, materiály a náladou obyvatel. Proto vyvstávají další otázky – co je vlastně charakteristické pro český venkov? Co je smyslem života na venkově? Jaká je identita venkova? Hlavními charakteristickými znaky tradičního českého venkova jsou hrady, kostely, rybníky, stromy, kopce, pole, a hospodářská zvířata. Návrh ekofarmy se snaží dosáhnout určitého přesahu v pojetí aspektu identity obce a edukace dětí pomocí atraktivních prostorů, kde dochází k vzájemné interakci mezi lidmi a přírodou. Navržený různorodý prostor ekofarmy bude doplňovat chybějící tradiční prvky v obci, jako je rybník, prostory pro setkávání, ovocný sad a stezky v krajině. Tímto způsobem farma umožňuje konfrontaci mezi sídelními podmínkami a krajinou. Areál je v kontrastu s obcí Strachotín, ale je navržen takovým způsobem, aby se oba prostory spojily v harmonii. V určitém okamžiku rozdíly mezi přírodou a obcí mizí. Koňská farma nabízí výuku jízdy na koni, projížďky k historickým památkám, letní tábory s výukou jízdy na koni či samotný pobyt na farmě s koni. V projektu je počítáno s kapacitou 20 stání pro koně. Farma je velice vhodná i pro parkurová soustředění, výstavy, koňské dražby, hobby závody a další jednorázové akce. Dalším atraktivním turistickým prostorem je lokalita na břehu Věstonické nádrže. Ta je plánována nejen jako krásný prostor na procházky či jízdu na kole, ale i jako plocha pro různé veřejné akce, například pro farmářské trhy. Díky navržené variabilitě prostorů i atrakcí může farma sloužit celoročně a lidé budou trávit více času ve venkovském prostředí.
This thesis offers an urban solution for the landscape near the village of Strachotín. The work is based on the need for a plan to develop the selected landscape. The project looks for the most suitable way to arrange the premises and the buildings located there functionally and spatially. The work aims to provide a concept that works in the context of tourism development, economic potential and the natural conditions of the region. The object chosen for study is an eco-farm, which includes stables for horses, horse riding facilities, accommodation for guests and restaurants. For the architectural design we have chosen the horse stable. The proposal is based on the need to solve the whole territory comprehensively, taking into account wider municipal and landscape links. The task was to propose the optimal functional and spatial arrangement of the locality, especially the farm for agrotourism and to offer selected additional functions.Another important question is how to proceed when designing an organic farm in the Czech Republic and what specific points to focus on in the proposal. The aim of the work and the solution that it wants to achieve is to generalize the principles of designing a new modern organic farm using the principles of ecological and energy-efficient architecture, renewable energy sources and waste-free management. The work represents a new direction for the development of settlements within landscape urbanism. The aim of the thesis is to show that it is not necessary to use the latest technologies and radical architectural concepts to create a comfortable and “green” rural area or public space. The idea behind the creation of the complex was the integration of Czech regional flora into the rural area with its buildings, materials and the feelings of its inhabitants. Therefore, other questions arise - what is characteristic of the Czech countryside? What is the purpose of rural life? What is rural identity? The main features of the traditional Czech countryside are castles, churches, ponds, trees, hills, fields, and livestock. The design of the organic farm seeks to achieve a certain overlap in the concept of the identity of the village and the education of children through attractive spaces where people and nature interact. The proposed diverse space of the organic farm will complement the missing traditional elements in the village, such as the pond, meeting rooms, orchard and countryside trails. In this way, the farm allows a confrontation between housing conditions and the landscape. The area is in contrast with the village of Strachotín, but it is designed in such a way that the two spaces join together in harmony. At some point, the differences between nature and the community disappear. The horse farm offers riding lessons, historical sightseeing tours, horse riding summer camps, and a horse riding farm. The project has a capacity of 20 stalls for horses. The farm is also very suitable for show jumping, exhibitions, horse auctions, hobby races and other one-off events. Another attractive tourist area is the location on the bank of the Věstonice reservoir. It is planned not only as a beautiful space for walking or cycling, but also as an area for various public events, such as farmers' markets. Thanks to the proposed variability of spaces and attractions, the farm can serve all year round and people will spend more time in the rural environment.
Description
Citation
IATSENKO, G. Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Ľúbica Selcová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Antonín Hladík (člen) Ing. arch. Pavel Rada (člen)
Date of acceptance
2019-05-27
Defence
Studentka prezentovala projekt DP. Byly přečteny posudky a studentka zodpověděla uspokojivě otázky oponentky. Předseda komise se dotázal na možnost využití hydroterapie pro koně. Studentka věcně odpověděla na vznesenou otázku. Arch. Hladík připomněl, že hala je špatně napojena komunikačně. Upozornil na nevýraznost kompoziční osy na Pálavu. Dotázal se, zda jsou v krajině navrženy hypostezky. Studentka uspokojivě odpověděla. Doc. Lhotáková také komentovala využití hypostezek. Další dotaz doc. Lhotákové byl směřován na zásobování jezírek vodou. Studentka uspokojivě odpověděla na otázky. Arch. Rada se dotázal na vytápění haly jízdárny. Studentka odpověděla dostatečně. Dále se arch. Rada dotázal, jak budou řešeny únikové cesty. Studentka odpověděla, ale arch. Rada poznamenal, že řešení není dostatečné. Doc. Selcová se dotázala, jak se dá regionální identita dosáhnout v podmínkách této stavby. Studentka odpověděla uspokojivě. Doc. Puškár se dotázal, jak by hala fungovala v létě s ohledem na velmi teplé klima. Studentka uspokojivě odpověděla popsala odpověď.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO