MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce popisuje základní možnosti globálních optimalizačních metod implementovaných ve výpočetním prostředí MATLAB. V první části jsou popsány aplikační knihovny MATLABU -- Optimization Toolbox a Global Optimization Toolbox. Práce dále popisuje vybrané algoritmy z obou knihoven, konkrétně genetické algoritmy, simulované žíhání, pattern search a fminsearch a také popisuje způsob jejich implementace. Poslední část je zaměřena na samotné řešení optimalizačních úloh. Rosenbrockova funkce, Rastriginova funkce, problém obchodního cestujícího a konzola s proměnnou průřezovou charakteristikou jsou řešeny uvedenými metodami. Dosažené výsledky u jednotlivých úloh jsou vzájemně porovnány a vyhodnoceny.
The bachelor thesis deals with basic description of global optimization methods which are implemented in MATLAB environment. First part of this thesis describes two MATLAB's toolboxes -- Optimization Toolbox and Global Optimization Toolbox. This study also describes chosen algorithms from those toolboxes (Genetic Algorithms, Simulated Annealing, Pattern Search and Fminsearch) and describes it's implementation. The last part is focused on the solving of optimization problems. Rosenbrock's function, Rastrigin's function, Traveling Salesman Problem and Stepped Cantilever Beam Design Problem are being solved by methods mentioned above. Reached results of every task are compared to each other and evaluated.
Description
Citation
ŠVIHÁLKOVÁ, K. MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO