Příprava a charakterizace magnetických nanočástic povrchově modifikovaných surfaktanty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tématem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace nanočástic oxdidu železnato-železitého, které byly modifikovány povrchově aktivními látkami. K modifikaci byly použity látky CTAB, TTAB a Septonex. Následně byla u vytvořených nanočástic provedena charakterizace metodami elementární analýzy, termogravimetrie, FTIR spektrometrie, dynamického rozptylu světla, a také byly tyto částice postoupeny i morfologickému zhodnocení metodou transmisní elektronové mikrospkopie (TEM). Výstupy z jednotlivých měření bylo zjištěno, že nanočástice Fe3O4 se surfaktanty dosahovaly v pořadí CTAB, TTAB a Septonex velikostí 85,9 nm, 108,3 nm a 246,6 nm. Připavené modifikované nanočástice vyjma nanočástic modifikovaných Septonexem vykazovaly velmi stabilní chování a nízkou míru agregace, Septonexem obohacené nanočástice měly větší tendenci k agregaci.
Theme of this bachelors thesis was preparation and characterization of iron(II, III) oxide nanoparticles. Those nanoparticles were modified by surfactants. The surfactants which were used for modifiation were CTAB, TTAB and Septonex. Prepared and modified nanoparticles were taken for characterization by using methods of elemental analysis, thermogravimetry, dynamic light scattering and transmission electron microscopy (TEM). Results from each measurement shows that nanoparticles modified by CTAB had on average 85.9 nm in diameter, TTAB size was on average 108.3 nm and the last nanoparticles with Septonex had 246.6 nm in diameter on average. Prepared modified nanoparticles except the Septonex ones were stable enough to not aggregate. Septonex modified nanoparticles had greater tendenty to aggregate.
Description
Citation
SOLNIČKA, O. Příprava a charakterizace magnetických nanočástic povrchově modifikovaných surfaktanty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student při prezentaci své práce na téma Příprava a charakterizace magnetických nanočástic povrchově modifikovaných surfaktanty představil cíle a motivaci, použité chemikálie. Pokračoval popisem přípravy nanočástic a přešel k experimentální části. V té nejdřív ukázal výsledky TGA, elementární analýzy, FTIR, DLS, TEM. Po závěrečném shrnutí výsledků byl student komisí vyzván, aby odpověděl na otázky oponenta: 1) Jaká metoda by byla vhodná pro studium připravených magnetických nanočástic ve smyslu fázového složení? 2) U TG analýzy narážíte na problém nárůstu hmotnosti během měření při různých teplotách. Jsou zde uvedeny dvě možné teorie, ale zcela mi zde chybí teplotní pozadí možných kroků. Byla měřena souběžně i DTA analýza? 3) Další otázka souvisí s hmotnostním schodkem nativních částic v teplotním rozmezí 200 – 400 °C. Čím může být pokles způsoben? 4) FT-IR analýzou byly posuzovány hlavně povrchově modifikované vzorky. Byly měřeny použité surfaktanty v čistém stavu? Nepomohlo by to k lepšímu porozumění a vyhodnocení naměřených spekter? 5) U TEM analýzy jsou uvedeny pouze okomentované snímky. Proč nebyla udělaná obrazová analýza pro porovnání velikosti částic s ostatní metodou? Po zodpovězení otázek komise položila následující otázky: 1)Jak jste přidával ml iontů? 2) K čemu se dají tyto nanočástice využít? Na položené otázky student velmi dobře odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO