Speciální efekty v kinematografii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vymezit pojem speciální efekty v kinematografii, poskytnout základní informace o speciálních efektech v teoretické a praktické rovině, rozdělit speciální efekty do kategorií a podkategorií včetně podrobného popisu speciálních efektů uvedených v práci a historického pozadí. Práce se také zabývá návrhem speciálních efektů a jejich omezeními, aplikacemi ve filmovém průmyslu a případně v dalších průmyslových odvětvích. V první fázi je stručně zmíněna historie kinematografie. Tato studie se dále zaměřuje na popis vizuálních efektů používaných v raných stádiích kinematografie, zatímco na závěr se věnuje moderním efektům, které se v současnosti používají. Následně zkoumá popis praktických efektů, čímž uzavírá teoretickou část. V poslední části se znalosti konceptu speciálních efektů získaných v teoretické části promítají a aplikují při analýze filmů, kterým byla udělena Cena Akademie v kategorií nejlepší vizuální efekty.
The aim of this bachelor’s thesis is to frame the concept of special effects in cinematography, provide basic information about special effects at the theoretical and practical level, divide special effects into categories and subcategories including the detailed description of special effects mentioned in the thesis and the historical background. The thesis also deals with the design of special effects and their limitations, applications in the film industry and other industries where applicable. At the beginning, the study examines the history of cinematography. Furthermore, this study first draws attention to the description of visual effects used at the early stages of cinematography, while it concludes with the modern effects that are being used currently. Subsequently, the description of practical effects is discussed to conclude the theoretical part. In the last part, the knowledge of the concept of special effects acquired in the theoretical part is reflected and applied in an analysis of movies awarded by the Academy Award for Best Visual Effects.
Description
Citation
FRKÁŇ, L. Speciální efekty v kinematografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) PaedDr. Alena Baumgartnerová (místopředseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student přehledně prezentoval svou bakalářskou práci dobrou angličtinou a zodpověděl podrobně všechny kladené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO