Inteligentní plánovač úkolů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce si klade za cíl vytvořit novou plánovací aplikaci, která kombinuje různé techniky správy času. Z hloubkového výzkumu správy času a průzkumu mezi potenciálními uživateli vyplynulo mnoho různých technik, které aplikace musí poskytnout, aby uspokojila různé potřeby uživatelů. Současné aplikace k tomuto účelu nestačí. Nová implementace kombinuje především seznam úkolů a kalendář, ale také podporuje návyky nebo Pomodoro techniku. Uživatel může přiřadit hodnoty projektům, značkám nebo úkolům, jako je priorita, termín nebo odhad. Tyto atributy jsou později použity v modelu strojového učení pro ohodnocení prvků, což umožňuje aplikaci navrhnout uživateli nejrelevantnější úkoly. Aplikace byla postavena pomocí multiplatformního rámce Flutter a uvolněna na App Store a Google Play. Vlastní synchronizační mechanismus pro data aplikace je využíván mezi databází Isar a serverem Appwrite. Uživatelem definované události mohou být také zobrazeny v lokálním kalendáři vybraném uživatelem pro synchronizaci.
This thesis aims to create a new planning application that combines various time management techniques. From in-depth research on time management combined with a survey of potential users, diverse techniques emerged that the application needs to provide to satisfy various users' needs. Current applications were insufficient for this purpose. The new implementation mainly combines a todo list and a calendar but also adds support for habits or the Pomodoro technique. On top of it, the user can assign values to projects, labels, or tasks such as priority, deadline, or estimate. These attributes are later used in a machine learning model to score elements, enabling the app to suggest the most relevant tasks to the user. The app was built using the multiplatform framework Flutter and released to App Store and Google Play. Own synchronization mechanism for the app's data is utilized between an Isar database and an Appwrite server. The user-defined events can also be reflected in the user-selected synchronization local calendar.
Description
Citation
ZIMOLA, J. Inteligentní plánovač úkolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Miloš Musil, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO