Studium vlivu myokardiální fibrózy na prvkovou distribuci v měkkých tkáních potkana pomocí laserové ablace ve spojení s ICP-MS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Kardiovaskulární onemocnění jsou stále nejčastější příčinou smrti v České republice, navzdory tomu, že se terapie v oblasti srdečního selhání stále dále posouvá. Přesto je myokardiální fibróza jedním z následků i příčin srdečního selhání, na které účinná léčba neexistuje. Řešením by mohla predikce rozvinutí fibrózy či časná diagnostika fibrózy a preventivní terapie. V tomto ohledu se rozvíjí mnohé lékařské metody. Analýza distribuce prvků v zasažených tkáních by k tomu mohla dopomoci. Proto byla v této práci zkoumána distribuce prvků v srdcích potkanů, u kterých byla vyvolána myokardiální fibróza. V průběhu analýzy byl zjištěn i vliv barvení vzorků na výsledek analýzy. Zvláštní pozornost je pak věnována distribuci železa ve tkáních postižených fibrózou a její korelace s histologickým nálezem. Zdá se, že právě distribuce železa by mohla být nápomocná pro včasné rozpoznání poškození myokardu.
The most common cause of death in the Czech Republic continue to be cardiovascular diseases. The field of heart failure therapy still keeps moving forward. Yet myocardial fibrosis is one of the consequences and causes of heart failure for which there exists no effective medical care. The solution would be predicting the advancement of fibrosis and a preventive therapy. Many medical methods are being developed now in this regard, and the element distribution in affected tissue could help them. That is the reason why this work centers on the research of the element distribution in rat hearts with an induced myocardial fibrosis. An influence of sample couloration on the analysis was observed during its course. Special attention was paid to the distribution of iron in the fibrotic tissue as well as to the comparisson of the images of myocardial fibrosis. It seems that the iron distribution specificly could be helpful in recognising a damaged myocardium.
Description
Citation
MACHALOVÁ, M. Studium vlivu myokardiální fibrózy na prvkovou distribuci v měkkých tkáních potkana pomocí laserové ablace ve spojení s ICP-MS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-24
Defence
Studentka prezentovala klíčové výsledky své diplomové práce. Poté byly předneseny posudky vedoucího práce a oponentky. K uvedeným připomínkám se studentka vyjádřila a také zodpověděla všechny dotazy oponentky. V rámci následující diskuze prokázala nejen výbornou orientaci v rámci dané problematiky, ale i schopnost pohotově reagovat na další dotazy členů komise. Poté přistoupila komise k ústní části SZZ. Otázky z diskuze: Ing. Mergl - Je možné se zaměřit i na určité skupiny obyvatel, např. kuřáky? Myslíte, že by výsledky byly odlišné? prof. Kučerík - Proč si myslíte, že by mělo u síry docházet k akumulaci? Jde z výsledků nějak určit hustotu tkáně? Není možné, že způsob řezu ovlivní výsledky? doc. Zlámalová Gargošová - Zkoušela jste analyzovat i oplachovou vodu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO