SPECIÁLNÍ POLYMERNÍ NÁTĚROVÉ A STĚRKOVÉ HMOTY S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

Abstract
Práce se zabývá vývojem nových polymerních nátěrových a stěrkových hmot – konkrétně epoxidových, polyuretanových a vinylesterových s využitím nebezpečných odpadů ve formě plniv. Neustále se rozšiřují oblasti, které jsou určeny k jejich skládkování a náklady na uložení těchto odpadů jsou vysoké. Jejich užíváním dochází k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, ale i k nezanedbatelným úsporám finančním. V rámci této disertační práce byl vyvíjen vhodný způsob úpravy vybraných nebezpečných odpadů a experimentálně ověřovány možnosti využití takovýchto speciálně připravených plniv do polymerních nátěrových a stěrkových hmot. Tyto nátěry a stěrky jsou určeny především na betonový podklad, ale byla ověřována možnost použití i na kovový podklad, asfalt a cementotřískové desky. Tyto hmoty slouží jako sekundární ochrana konstrukcí před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek. Jako plnivo byly použity druhotné suroviny, kterými byl fluidní filtrový popílek kontaminovaný vlivem denitrifikace spalin a speciálně upravené nebezpečné odpady (solidifikáty). Snahou bylo progresivní využití těchto surovin v co největším množství, aby se v maximální míře omezilo skládkování. Nebezpečné odpady bylo nutné upravit takovým způsobem, aby byla provedena co nejúčinnější solidifikace. Podrobně byl zkoumán účinek solidifikace, dále chování solidifikátu v polymerní matrici, rozložení částic ve struktuře a narušení nátěrů a stěrek vlivem chemického namáhání.
The work deals with the development of new polymeric coatings and screeds – epoxy, polyurethane and vinyl ester materials with the use of hazardous waste in the form of fillers. The areas that are destined for their landfill are constantly expanding and the costs of disposing of this waste are high. Their use eliminates negative impacts on the environment, but also leads to significant financial savings. The aim of this PhD thesis was to find a suitable way to treat selected hazardous waste and experimentally verify the possibilities of using the fillers pre-treated by optimal way in polymer coatings and screeds. The coatings and screeds are intended primarily for concrete substrates but the possibility of use on metal substrates, asphalt and cement-bonded particle boards was also been verified. These materials serve as a secondary protection of structures against the adverse effects of weather conditions. Secondary raw materials were used as fillers, which were fluidized bed combustion fly ash contaminated due to flue gas denitrification and specially pre-treated hazardous waste (solidification products). The aim was to proceed progressive use of the secondary raw materials as much as possible in order to reduce landfilling in the maximum possible way. It was necessary to treat hazardous waste in such a way that the most effective solidification would be achieved. The behavior of the solidifaction products in the polymer matrix, the distribution of particles in the structure and the disruption of coatings and screeds due to chemical stress were also investigated.
Description
Citation
ŽLEBEK, T. SPECIÁLNÍ POLYMERNÍ NÁTĚROVÉ A STĚRKOVÉ HMOTY S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2022-11-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO