Seismické zkoušky odolnosti spínací techniky nízkého napětí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou seismických zkoušek dle platných technických norem. Je zde vysvětlen pojem technická norma a vypracovaný přehled požadavků na seismickou odolnost jističů nízkého napětí. Také jsou zde uvedeny přístroje vhodné pro tyto účely a externí laboratoře zabývající se těmito zkouškami. V závěrečné části je uveden návrh zkušebního pracoviště s odhadovanou ekonomickou návratností. Seismické zkoušky jsou velmi důležitou částí při návrhu nejen spínací techniky. Umožnují simulovat vybrané mechanické vlivy, které mohou na přístroj během jeho provozu nebo přepravy působit a zvýšit tak jeho spolehlivost.
This work analyzes the seismic tests to valid technical starnards. Here is explained the term technical standard and written summary requirements for seismic resistance circuit breakers low voltage. The work includes devices suitable for the purpose and extreme laboratories dealing with seismic tests. The final section provides a draft test station with estimated economic return. Seismic tests are a very important part in the design of not only switching technology. It allows you to simulate the selected mechanical effects which may on the unit during operation or transportation to work and increase its reliability.
Description
Citation
DUBSKÝ, M. Seismické zkoušky odolnosti spínací techniky nízkého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Bakalářská práce je věnována seismickým zkouškám odolnosti spínací techniky nízkého napětí. Obhajoba práce je na slušné úrovni, prezentace je logicky členěna. Student se vyjadřuje srozumitelně a svoje téma pěkně vysvětluje. Všechny otázky oponenta byly odpovězeny. Práce je komisí celkově pěkně hodnocena. Otázky z diskuzi byly odpovězeny ke spokojenosti tazatelů s vetší výtkou absence konkurenčních firem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO