Analýza kmitání jednohmotových systémů se dvěma stupni volnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zaměřením této bakalářské práce je rozdělení, modelování, simulace a následná analýza jednohmotových systémů se dvěma stupni volnosti, které mohou nahradit různé mechanické systémy za určitých předpokladů. Součástí rozdělení systémů je odvození obecných případů, které se týkají situací, kde je zohledněna provázanost mezi navzájem kolmými vazebními prvky. Pro výpočtovou simulaci bylo využito prostředí Simulink, které je založeno na platformě MATLAB. Výsledky simulace byly zpracovány pomocí MATLABu. Pro lepší uživatelské zkušenosti byly vypracovány aplikace v prostředí MATLAB GUI pro každý případ zkoumaných systémů. Výsledky provedené analýzy naznačují, že vzájemné působení vazebních prvků má značný vliv při simulaci, přičemž poloha hlavních rezonancí systémů je ovlivněna nejvíc. Vypracovaná metoda řešení soustav diferenciálních rovnic pomocí Simulinku a MATLABu by mohla být použita při řešení soustav s větším počtem diferenciálních rovnic.
The focus of this bachelor's thesis is the division, modelling, simulation, and subsequent analysis of single-mass systems with two degrees of freedom, which can replace various mechanical systems under certain assumptions. Part of the system division involves deriving general cases that involve situations where the interdependence between mutually perpendicular coupling elements is considered. The Simulink environment, based on the MATLAB platform, was used for computational simulation. The simulation results were processed using MATLAB. To enhance user experience, applications were developed in the MATLAB GUI environment for each case of the examined systems. The results of the analysis indicate that the mutual interaction of coupling elements has a significant impact on the simulation, with the position of the main system resonances being most affected. The developed method for solving systems of differential equations using Simulink and MATLAB could be applied to systems with a larger number of differential equations.
Description
Citation
SCERBINA, V. Analýza kmitání jednohmotových systémů se dvěma stupni volnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jaká je praktická aplikace vámi řešené úlohy? Objevuje se v řešeném systému chaotické chování? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO