Optimalizace vzduchotechniky wellness sportovního centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá mikroklimatem bazénové haly a dělí se do tří částí. První částí je teoretická část, která se věnuje problematice prostředí v bazénových halách. Druhá část diplomové práce se věnuje výpočtu průběhu koncentrace měrné vlhkosti během dne v bazénové hale. Jsou posuzovány různé průběhy koncentrace vlhkosti na základě volitelných různých vstupních parametrů. Následně jsou vyhodnoceny vhodné varianty nastavení, aby bylo docíleno přijatelného prostředí v hale z hlediska vlhkosti a optimálních provozních nákladů. Poslední částí je experimentální část, která se věnuje měření odparu za různých okrajových podmínek a následného srovnání s některými výpočtovými metodami pro výpočet odparu.
The diploma thesis deals with microclimate of a pool hall. This is divided into three parts. The first part describes the theoretical aspects of the environment in swimming pools in general. The second part of the diploma thesis deals with the calculation of the course of specific moisture concentration during the day in the pool hall. Different humidity concentration curves are assessed based on different electable input parameters. Subsequently, suitable setting options are evaluated in order to achieve acceptable environment in the hall in terms of humidity and optimal operating costs. The last part relates to the experimental part. This examines the measurement of evaporation under different boundary conditions and the subsequent comparison with some calculation methods for the calculation of evaporation.
Description
Citation
PRCHALOVÁ, N. Optimalizace vzduchotechniky wellness sportovního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Oravec - tajemník, Jiří Znebejánek - tajemník, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala optimalizaci vzduchotechniky wellness sportovního centra. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídala na připomínky členů komise. Studentka odpověděla na otázky komise. Jak jste počítala solární zisky? Jaký procentuální podíl tvoří solární zisky na celkové tepelné zátěži? Bude zajištěný dostatečný průtok přiváděného vzduchu v okolí oken kvůli případné kondenzaci? Studentka výborně reagovala a zaujala stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO