Optimalizace kultivačních podmínek a produkce metabolitů mikrořasami rodu Desmodesmus a Scenedesmus ve fotobioreaktorech.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V súčastnej dobe sa veľká pozornosť zameriava na biotechnologický priemysel. V rámci biotechnologického priemyslu sa pomocou mikroorganizmov produkujú rôzne užitočné látky, akými sú napríkald chlorofyl a karotenoidy, ktoré sú významnými antioxidačnými látkami, ale aj mastné kyseliny, steroly a ubichinón. Táto diplomová práca je zameraná na kultiváciu vybraných kmeňov mikrorias rodu Scenedesmus a Desmodesmus. V prvej časti práce sú opísané kmeňe rias a študované metabolity. V druhej, experimentálnej časti, boli na vybrané kmene aplikované rôzne druhy alkoholov, ako stresové podmienky, s cieľom zvýšenia produkcie intracelulárnych metabolitov. Ďalej bola prevedená fermentorová kultivácia, pri ktorej bola aplikovaná kombinácia dvoch rôznych alkoholov. Prevedená bola tiež kultivácia pomocou flat – panel fotobioreaktoru, pri ktorej bolo použité svetlo s rôznymi vlnovými dĺžkami. Pre analýzu boli použité viaceré chromatografické techniky, výsledky analýz sú uvedené v experimentálnej časti.
Nowadays, a lot of attention is being paid to the biotechnology industry. Within this industry, are with the help of microorganisms produced various useful substances, such as chlorophyll and carotenoids, which are important antioxidant substances, but also fatty acids, sterols and ubiquinone. This thesis is focused on the cultivation of selected strains of microalgae of the genus Scenedesmus and Desmodesmus. In the first part of the thesis, the algae strains and studied metabolites are described. In the second, experimental part, different types of alcohol were applied to the selected strains as stress conditions, with the aim of increasing the production of intracellular metabolites. Further, fermentor cultivation was carried out, in which a combination of two different alcohols was applied. Subsequently, cultivation using a flat-panel photobioreactor was also carried out, in which light with different wavelengths was used. Several chromatographic techniques were used for the analysis and the results of the analyzes are presented in the experimental part.
Description
Citation
KUBALOVÁ, M. Optimalizace kultivačních podmínek a produkce metabolitů mikrořasami rodu Desmodesmus a Scenedesmus ve fotobioreaktorech. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie bioaktivních látek
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (místopředseda) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2023-05-23
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Proč bylo žádoucí, aby dané kultury rostly mixotrofně? Můžete tento způsob růstu objasnit? Dochází k ovlivňování růstu při kokultivaci řas a kvasinek, pokud ano jakým způsobem? doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. Víte proč dané řasy utilizovaly methanol? Má to nějaký technologický význam? Je možné pro kultivaci používat takovéto toxické substráty? Plynou z toho nějaké výhody pro biotechnologické procesy? Jaká je opakovatelnost Vaších kultivací a celkově experimentů? Jsou známé karotenoidy, které dané mikroorganismy produkují? prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Kde se Vámi použité řasy přirozeně vyskytují? Jak se liší růst těchto řas ve srovnání s jinými mikroorganismy? Kolikrát se zvýšila buněčná hustota během kultivace? Jaká je koncentrace alkoholu, kterou jste používali? Setkali jste se během dlouhých kultivací s kontaminacemi? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Jaké využití v praxi mají karotenoidy? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO