Zařízení pro simultánní měření fonokardiogramu a fotopletysmogramu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro fonokardiografické a fotopletysmografické měření. Teoretická část pojednává o popisu vzniku srdečních ozev, místu a způsobu měření v rámci fonokardiografie. V praktické části je popsáno několik možností sestrojení jednotlivých zařízení s pomocí Rasperry Pi 4 nebo pomocí měřící techniky a nepájivého pole. Následně jsou vybrány nejlepší řešení pro snímání PPG a PCG dat. Na finálním zařízení bylo změřeno 10 dobrovolných osob. Nasnímaná data jsou zpracována v prostředí Python. Jednotlivé výsledky měření jsou popsány, zdokumentovány, porovnány a vyhodnoceny oproti ostatním měřením.
This bachelor's thesis deals with the design and implementation of equipment for phonocardiographic and photoplethysmographic measurements. The theoretical part discusses the description of the origin of heart sounds, the place and method of measurement in the framework of phonocardiography. The practical part describes several options for building individual devices with the help of a Raspberry Pi 4 or with the help of measuring technology and a non-soldering field. Subsequently, the best solutions for PPG and PCG data acquisition are selected. 10 volunteers were measured on the final device. The scanned data is processed in the Python environment. Individual measurement results are described, documented, compared, and evaluated against other measurements.
Description
Citation
MATOUŠEK, D. Zařízení pro simultánní měření fonokardiogramu a fotopletysmogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Martin Králík (člen) Ing. Radovan Smíšek (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Králík položil otázku kde se vzaly v PPG myopotenciály? Prof. Augustynek položil otázku, proč nebylo zvoleno již dostupné technické řešení? Bylo vytvořené zařízení verifikováno? Bylo měření schváleno etickou komisí? Dr. Stračina položil otázku, zdali má praktické využití snímání obou signálů současně? Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO