Automatické generování UML diagramu tříd

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro automatické generování UML diagramu tříd. Aplikace je koncipována jako webová služba, což umožňuje vzdálený přístup, ale především neustálou aktuálnost vygenerovaného diagramu tříd. Vstupem služby je již přeložená libovolná aplikace psaná pro platformu C# .NET nebo Java. V práci je čtenář obeznámen se základy reverzního inženýrství pro zmíněné platformy a strukturou UML diagramu tříd. Následně jsou tyto znalosti aplikovány v návrhu a implementaci. Hlavním cílem práce je usnadnění a urychlení činnosti členů softwarových vývojových týmů.
This master's thesis describes the analysis, design and implementation of an application for automatic generation of UML class diagram. Application is designed as a web service, which provides remote access, especially permanent actuality of generated class diagram. Input of the service is a compiled application written for C# .NET or Java platform. The reader is acquainted with basics of reverse engineering of mentioned platforms and with structure of UML class diagram. Then are these knowledge applied in design and implementation of the service. The main goal is to facilitate and accelerate the activities of software development team members.
Description
Citation
BRÁZDIL, M. Automatické generování UML diagramu tříd [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A Otázky u obhajoby: Co by obnášelo, pokud bych chtěl vaši aplikaci použít pro jiný objektový jazyk, např. C++? Musel bych celou aplikaci přepracovat nebo by stačily menší úpravy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO