Analýza ekologických daní v EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Analýza ekologických daní v EU“ je popsat a zhodnotit zavedení ekologické daňové reformy v Evropské unii, a to především na území České republiky. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části práce je věnován prostor teoretickým východiskům práce, tím je stručný úvod do problematiky daní a životního prostředí. Druhá část již celá pojednává o zavedení ekologických daní, jak v EU, tak v ČR. Část třetí je věnována komparaci jednotlivých daní, které jsou aplikovány v ČR se státy EU. Čtvrtá část se bude zabývat dopadem reformy na konkrétním podnikatelský subjekt a domácnost.
The subject of the thesis „Analysis of Environmental Taxes in the EU“ is describe and evaluate the implementation of the ecological tax reform in the European Union, especially in the Czech Republic. The work is dividend into four parts. The first part is devoted to the theoretical basis of the work, that is a brief introduction to the issue of taxes and the environment. The second part is concerned with the introduction of environmental taxes in both the EU and Czech Republic. The third part is devoted to comparison of taxes that are applied in the Czech Republic with the EU countries. The fourth part will deal with the impact of the reform on the particular business entity and household.
Description
Citation
HRDLIČKOVÁ, L. Analýza ekologických daní v EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Klíma (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Ing. Bednář: Jakou pozornost studentka věnovala při zpracovávání bakalářské práce problematice solární energie? Ing. Estélyiová: Jaké informace studentka získala porovnáváním E.O.N a jeho konkurentů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO