Orchestrace modulů multitenantních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou multitenantních systémů a jejich orchestrací. Proces tvorby je založen na transformaci existujícího monolitického, avšak modulárního systému s cílem vyčlenění vybraného modulu. Vzniklé řešení zahrnuje infrastrukturu, která umožňuje zabezpečený přenos mezi informačním systémem a vyčleněným modulem. Tato infrastruktura izoluje jednotlivé tenanty do sebe. Jednotlivé moduly jsou kontejnerizovány v technologii Docker a jsou orchestrovány pomocí nástroje Kubernetes. Navržené řešení podporuje několik rozhraní mezi modulem a systémem. Podporovaná rozhraní zahrnují například standardní klient-server architekturu nebo standardní vstupně-výstupní umožňující jednorázové spouštění konzolových aplikací.
This thesis deals with the creation of multitenant systems and their orchestration. The creation process is based on the transformation of an existing monolithic but modular system in order to extract a selected module. The resulting solution includes an infrastructure that enables secure transmission between the information system and the extracted module. This infrastructure isolates the individual tenants from each other. The individual modules are containerized in Docker technology and orchestrated using Kubernetes. The proposed solution supports several interfaces between the module and the system. Supported interfaces include, for example, a standard client-server architecture or a standard input/output to allow the single-running of console applications.
Description
Citation
FREYBURG, P. Orchestrace modulů multitenantních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných, např. ohledně popisu realizovaného API rozhraní. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO