Vliv odpadní křemeliny jako vstupní suroviny na vlastnosti anorganického pěnového skla

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Tento článek se zabývá procesem výroby anorganického pěnového skla při využití odpadní křemeliny jako vstupní suroviny. Odpadní křemelina byla nejprve podrobena analýze chemického a mineralogického složení. Pěnové sklo bylo vytvořeno pomocí práškové spékací metody lisováním do tablet za přídavku pěnícího činidla. Po výpalu bylo zkoumány vlastnosti pěnového skla pomocí rentgenové difrakční analýzy, rastrovacího elektronového mikroskopu, stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku. Možnost využití odpadní křemeliny v surovinových směsích byla zkoumána v souladu s vlivem teploty výpalu a výslednými vlastnostmi anorganického pěnového skla.
This article deals with the manufacturing process of inorganic foam glass with utilization of waste diatomite as a raw material. The waste diatomite was first subjected to an analysis of chemical and mineralogical composition. The foam glass was formed by a powder sintering method by pressing into pellets with the addition of a foaming agent. After firing, the properties of the foam glass were investigated using an X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, bulk density, and compressive strength. The possibility of utilization of waste diatomite in raw material mixtures was investigated in accordance with the influence of firing temperature and the resulting properties of inorganic foam glass.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 533-538. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO