Hodnocení finanční situace podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti KPS Metal a. s. za období 2009 až 2013 za pomoci metod finanční analýzy a je rozdělena na tři hlavní části, a to teoretickou, analytickou a praktickou. Práce nejdříve stanovuje teoretická východiska a dále postupně odhaluje problémové oblasti společnosti za pomoci vybraných absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a také predikčních modelů. Následně na základě této analýzy uvádí návrhy vedoucí k vylepšení současné finanční situace.
This bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation in the KPS Metal a. s. company during the period of years 2009 to 2013 by using methods of financial analysis and it is divided into three main parts, which are theoretical, analytical and practical. The thesis at first determines the theoretical bases and further in reveals problematic areas of company by using selected absolute, differential and rate indicators as well as predictive models. Subsequently based on this anylysis defines ideas to improve current financial situation.
Description
Citation
VAVŘÍK, D. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce - odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce - odpovězeno Otázka: doc. Zinecker Zajímal jste se o to, zdali společnost spolupracuje s Českou exportní bankou, případně s jinou podobnou institucí? Odpovězeno Otázka: Ing. Luňáček Myslíte si, že tyto návrhy (prezentace na tématických veletrzích v zahraničí) by byly realizovatelné v dnešní době? Odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO