Aspekty experimentálneho riešenia pri využívaní geotermálnej energie v Balneoterapii

Abstract
Zem, náš domov je rozdielny od iných svetov. Tretia planéta od Slnka je jediné miesto v známom vesmíre, ktoré je potvrdené pre hostiteľský život. My, ľudia sme vždy smerovali k dosiahnutiu stanovených cieľov, inovácii našich technológií a spôsobu života. Skutočnosť, že sme si nikdy neboli vedomí, je, že tento závod do našej svetlej a modernej budúcnosti ničí náš domov. V súčasnosti globálna teplota sa od roku 1880 zvýšila o 1,9 oC, roztopilo sa 427 gigaton ľadových plátov a v našej atmosfére je 414 ppm častíc oxidu uhličitého. Keďže sa tento trend mení je na čase, aby sme uvažovali o ekologickom spôsobe bývania a tým je potrebné vypracovať roadmaps a akčné plány na zastavenie, prípadne zníženie už spôsobených škôd. Európska únia začala pozorovať a poskytovať akčné plány na zníženie znečistenia a produkcie skleníkových plynov od roku 1990, ktorý bol stanovený ako referenčný rok pre porovnanie s pokrokom. Táto dohoda prinútila krajiny začať hodnotiť súčasné stavy svojho verejného a priemyselného sektora z hľadiska zmeny klímy a poskytovať klimatické plány na zníženie skleníkových plynov. Najdôležitejšou súčasťou akčných plánov v oblasti klímy je zapojenie obnoviteľných zdrojov energie do všetkých verejných a priemyselných sektorov a tým aj začatie ekologického spôsobu života. Preto musí byť výskum a správne pochopenie týchto problémov hlavným zameraním technických univerzít a vedeckých sektorov. Táto dizertačná práca je vyvrcholením 8 ročných štúdií a výskumov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zameraných hlavne na geotermálnu energiu, ktorej produkcia v roku 2002 bola 0 GWh. Hlavným cieľom je experimentálne analyzovať navrhnuté riešenia, vypracované v rámci diplomovej a bakalárskej práce, v reálnom fungovaní oddelenia balneoterapie v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, Slovensko z energetického, ekonomického a environmentálneho hľadiska, založiť energetický management, vodné hospodárstvo a plne porozumieť spôsobu zapojenia geotermálnej energie ako obno
The Earth, our home planet is world unlike any other. The third planet from the sun is the only place in the known universe confirmed to host life. We, the humans always headed up to reach set up goals, innovate our technologies and way of living. The fact that, we had never been aware of is that this race to our bright and modern future is destroying our home. By this time, the global temperature arises by 1,9 oC since 1880, 427 gigatons of ice sheets were melted and there are 414 ppm of carbon dioxide particles in our atmosphere. As the trend is changing and we are above to think in green way of living, there is necessity to set up roadmaps and actions plans to stop, eventually decrease the damage which was already caused. The European union started to measure and provide actions plans to decrease the pollution and production of greenhouse gases since the year 1990 – which was set up as reference year for comparison to progress. This arrangement forced the countries to start evaluating the current statuses of their public and industrial sectors in terms of climate changes and provide climate plans for reducing the greenhouse gases. The most important part of climate action plans is to involve the renewable sources of energy into all public and industrial sectors and in this way start the green way of living. Therefore, the investigation and proper understanding of this problems must be the main focus of technical universities and scientific sectors. This dissertation thesis is the summit of 8 years studies and investigation in field of renewable sources of energy, mainly focused on geothermal energy which production in year 2002 was 0 GWh. The main goal is to experimentally analyze designed solutions, elaborated within master and bachelor thesis in real operation of Balneotherapy departments at Slovak Health Spa Piestany, Slovakia from energy, economic and environmental point of view, to set up energy, aqua management and fully understand the way of involvin
Description
Citation
MIČEK, D. Aspekty experimentálneho riešenia pri využívaní geotermálnej energie v Balneoterapii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Date of acceptance
2022-10-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO