Předzesilovače pro zpracování biologických signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou návrhu a optimalizace zesilovačů v technologii CMOS s nízkým napájecím napětím a nízkou spotřebou. Hlavním zaměřením práce je navrhnout zesilovač pro zesílení biologických signálu. V první části práce je stručný úvod do teorie biologických signálů. Dále práce obsahuje stručný popis metod zpracování biologických signálů a jejich vlastnosti. Důležitou částí práce je popis metod pro snížení napájecí napětí zesilovače. Praktická část této práce je zaměřena na návrh zesilovače s nízkým napájecím napětím a s nízkou spotřebou. Všechny aktivní prvky a příklady aplikací byly ověřeny pomocí PSpice simulací s využitím parametrů technologie 0,18 µm TSMC CMOS. Pro ilustraci chování struktur je v diplomové práci zahrnuty simulační výsledky.
The work deals with the design and optimization of amplifiers in CMOS technology with low supply voltage and low power consumption. The main aim is to design an amplifier to amplify the biological signal. The first part is a brief introduction to the theory of biological signals. The work also contains a brief description of the biological signal processing methods and their properties. The important part is the description of the methods to reduce the supply voltage of the amplifier. The practical part of this thesis focuses on the design amplifiers with low supply voltage and low power consumption. All active elements and application examples have been verified by PSpice simulator using the 0.18 µm TSMC CMOS parameters. Simulated plots are included in this thesis to illustrate behavior of structures.
Description
Citation
DERISHEV, A. Předzesilovače pro zpracování biologických signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kosina, Ph.D. (člen) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cílem a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále student zodpověděl doplňující otázky: Bude vaše zapojení fungovat i při vyšším napájecím napětí?Jak byste definoval pojem fázová bezpečnost? Jaké jste použil modely (jakou úroveň) pro simulace, které jste prováděl v programu SPICE? Existuje pro uvedené simulace nějaké technologické omezení?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO