Potlačení balistokardiografického artefaktu v signálu EEG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá hybridním vyšetřením fMRI-EEG. V EEG signálu jsou přítomny dva základní artefakty, gradientní a balistokardiografický. Po odstranění gradientního artefaktu a detekce R vln v kanálu EKG byl navržen postup pro odstranění balistokardiografického artefaktu, pomocí metody odečtu artefaktového vzoru, pomocí metody ICA (metody nezávislých proměnných) a metody spojující obě uvedené. Byla vyhodnocena úspěšnost všech metod a jejich vliv na evokované potenciály v signálu EEG.
Master´s thesis deals with hybrid examination fMRI-EEG. Two main artifacts are present in EEG, imaging (gradient) and ballistocardiographic. After gradient artifact removal and R wave detection in ECG channel, approach for ballistographic artifact removal was proposed, with help of artifact template subtraction method, ICA and combined method. Efficiency and influence on evoked potentials of all methods were evaluated.
Description
Citation
DOLEŽAL, V. Potlačení balistokardiografického artefaktu v signálu EEG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (člen) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čížek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-08-31
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací a následně odpověděl na otázky uvedené v oponentním posudku. Dále seznámil komisi s přínosem praktické části diplomové práce a vysvětlil, proč užíval již hotové programy k analýze dat. Doc. Drastich se zeptal na projevy gradientního artefaktu v EEG signálu. Student problematiku vysvětlil s pomocí doplňujících otázek docentů Drasticha a Rozmana. Doc. Kolář se zeptal na použití metody nezávislých komponent a výběr nejvhodnějšího algoritmu. Student zodpověděl otázku pohotově a srozumitelně. Doc. Rozman se dotázal na to, proč student zvolil zrovna metodu nezávislých komponent, nikoliv metody alternativní. Student rovněž otázku zodpověděl s mírnou pomocí komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO