Nové formy participace při obnově malých a středních měst

Abstract
Cílem práce je analýza současného stavu obnovy Dolního Rakouska a Jižní Moravy a vyvození důsledků kroky vedoucí k úspěšné obnově v budoucnosti. Srovnání současných metod obnovy kraje Dolního Rakouska a Jižní Moravy a pozorování současných trendů obnovy na evropské úrovni nás vede k úkolu, kdy chceme tuto zkušenost předat a pomocí práce naznačit podporu obnovy u nás a participovat s obnovou zahraniční. Vytvoření vize obnovy je dostatečné zádostiučinění práce. Mezi kraji jižní Moravy a Dolního Rakouska můžeme vidět také historickou paralelu. Jsou to slavné doby rakousko-uherské monarchie, ale i neplánovitých ekodevastací a agrokultury. Malé a střední město jižní Moravy začíná v porevolučním čase s hledáním nové identity i s hledáním nových způsobů, jak obstát v tržní konkurenci vůči jiným městům. Právě snaha rozvinout a obohatit stávající systém po vzoru dolnorakouských přátel je zaslíbenou písní budoucnosti.
Main goal is analyse of contemporary status in restoration of Low Austria and South Moravia and eduction of results for steps which are leading to successful restoration in future. Confrontation of present method in restoration of country Low Austria and South Moravia and sighting of current trends in restoration on european level can show the way to project, when we want to pass on experience and to indicate the support of restoration and to participace with restoration abroad. Creating of vision is really good satisfaction of the work. Between limit South Moravia and Low Austria we can see historical parallel. I tis famous time of Austria – Hungarian monarchy, but also eco - devastation without plans and agro culture. Small and middle small cities of South Moravia begins in time after revolution with searching of new identity, with searching of new ways how to hold out market rivalry to another cities. Rightly effort to unfold and develop current system after the fashion of friends from Low Austria.
Description
Citation
CHLADIL, J. Nové formy participace při obnově malých a středních měst [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Urbanismus
Comittee
Date of acceptance
Defence
Autor naplnil výchozí cíl práce, shromáždil a prezntoval množství příkladných nástrojů sloužících k zlepšení participace veřejnosti na rozvoj území, opíral se zejména o elektronická média. Autor koncipoval webový portál, kde mohou být shromážděny, diskutovány a hodnoceny postupy směřující k procesu obnovy našich měst. Práce obsahuje velké množství poznatků, které mohou být inspirativní pro odborníky z městského magementu. Připomínky oponentů a členů komise pro obahjobu budou zapracovány do závěčných publikovaných tezí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO