WebAssembly – vývoj a budúcnosť

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-02-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
In nowadays the web platform is specific with a low diversity of technology for the development of client applications. A synonym for the target platform of client applications has become JavaScript, which is standardized under the name ECMAScript and is a W3C (World Wide Web Consortium) standard. However, JavaScript was not intended to be the target platform, and despite advanced optimizations of runtime environments, it does not achieve native performance. These issues will help create the WebAssembly specification, which represents a joint effort by the web community to create a new, secure, platform-neutral code representation that will achieve native performance. This review article describes the WebAssembly standard and the Portable Native Client and asm.js technologies on which WebAssembly is based. WebAssembly is often mistaken for a JavaScript replacement. Comparing WebAssembly and JavaScript will allow the reader to distinguish between different uses for the two technologies. Finally, the article evaluates the state of the W3C standard and the functionality, which will be added to the standard. This developed functionality aims to extend WebAssembly to a non-web platform.
V dnešnej dobe je webová platforma malou diverzitou technológii pre vývoj klientskych aplikácii. Synonymom pre cieľovú platformu klientskych aplikácii sa stal JavaScript ktorý je štandardizovaný pod názvom ECMAScript a je štandardom W3C (World Wide Web Consortium). JavaScript však nebol určený ako cieľová platforma a aj napriek pokročilým optimalizáciám behových prostredí nedosahuje natívny výkon. Tieto problémy pomohli vzniku špecifikácie WebAssembly, ktorá predstavuje spoločné úsilie webovej komunity na vznik novej, bezpečnej, platformovo neutrálnej reprezentácie kódu ktorá bude dosahovať natívny výkon. Tento prehľadový článok popisuje štandard WebAssembly a technológiu Portable Native Client a asm.js z ktorých WebAssembly vychádza. WebAssembly sa často mylne označuje ako náhrada JavaScriptu. Porovnanie WebAssembly a JavaScriptu umožní čitateľovi rozlíšiť odlišné určenie použitia týchto dvoch technológii. Na záver článok hodnotení stavu W3C štandardu a rozpracovanú funkcionalitu, ktorá bude do štandardu pridaná. Táto rozpracovaná funkcionalita má za cieľ rozšíriť WebAssembly aj mimo webovú platformu.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2020, vol. 22, č. 1, s. 14149. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2020 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO