Work-life balance ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rovnováhou pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První částí je teoretická, ve které je přiblížena problematika řízení lidských zdrojů a téma work-life balance. Dále jsou popsány některé legislativní nástroje na podporu work-life balance a nakonec jsou popsány i flexibilní formy práce. Druhou částí je část analytická, kde jsou uvedeny tři případové studie a výsledky dotazníkového šetření ve vybrané společnosti. Poslední návrhová část obsahuje na základě dotazníkového šetření doporučení v oblasti work-life balance. Po uplatnění těchto doporučení by se měla rovnováha pracovního a osobního života zaměstnanců ve společnosti zlepšit.
The bachelor thesis deals with the work-life balance in a selected company. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical, in which the issue of human resource management and the topic of work-life balance are approached. Furthermore, some legislative instruments and flexible work arrangements supporting work-life balance are described. The second part is the analytical part, which contains three case studies and the results of a questionnaire survey in a selected company. The last part is about suggested measures. It contains recommendations in the field of work-life balance based on the questionnaire survey. Following the implementation of these recommendations, the work-life balance of employees in the company should improve.
Description
Citation
VALA, M. Work-life balance ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno Otázky oponenta: Nepoloženo doc. Putnová: Zmiňoval jste strukturu zaměstnanců na základě délky zaměstnání, může být zmíněná forma work-life balance uplatněna z hlediska jejich stáří? Jsou preference lidí (např. rodina) v různém věku stejné? Jsou návrhy vhodné pro všechny věkové struktury? Zodpovězeno doc. Novotná: Sledoval jste v práci, zda existují statisticky významné rozdíly v odpovědích různých věkových kategorií či mužů a žen? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: V práci hodnotíte finanční situaci firmy, proč jste vybral k hodnocení finanční situace poměrové ukazatele? Jsou data stará z důvodu nedostupnosti novějších? Co vám říká soustava ukazatelů, bonitní, bankrotní modely? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO