Testování vysokoteplotní korozivzdornosti materiálu 16Mo3

but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Martin Madaj, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak je možné přímky ukazující úbytek materiálu nemá na počátku nulovou hodnotu? částečně zodpovězeno 2. Jak se prováděli analýzy pro zjištění daných prvků vyskytujících se v prostoru spalovacího kotle? částečně zodpovězeno 3. Nebylo by lepší použití 3D grafu místo 2D grafu závislosti hmotnostního úbytku v čase? zodpovězeno 4. Pomocí jakého způsobu byly připravovány vzorky pro testování? částečně zodpovězeno 5. Jaká je struktura materiálu 16Mo3 po zušlechtění? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenská technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorŠikl, Františekcs
dc.contributor.refereeKolomý, Štěpáncs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:20Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:20Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnutí a provedení experimentu, který simuluje prostředí spalovny komunálního odpadu. Celý proces koroze v reálných podmínkách ovšem může trvat i několik let, a tak je nutné tyto procesy urychlit jak vyšší teplotou, tak i agresivnějším prostředím. Zkoumaným materiálem je pak ocel 16Mo3. V první částí práce se nachází rešerše zvolené problematiky koroze a materiálů používaných v energetickém průmyslu. Další část práce se zabývá samotným návrhem experimentu, který se skládá z několika částí. Ty mohou zahrnovat například vhodnou volbu použitých chemických sloučenin nebo volbu měřených teplot či přípravu vzorků, přičemž experiment je přizpůsoben dostupnému zařízení dílny VUT FSI. V poslední části práce je provedeno testování zadaného materiálu pro teploty 900 °C, 975 °C a 1 050 °C, přičemž složení směsi je navrhnuto jako 35 hm. % Na2SO4, 30 hm. % KCl a 35 hm. % NaCl. Naměřené hodnoty jsou porovnány v závislosti na teplotě kde, jak bylo predikováno, jde vidět strmější grafické závislosti při vyšších teplotách. Ke konci byly porovnány výsledky korozního úbytku oceli 16Mo3 se superslitinou Inconel 625, kde se již teorie rozchází s praxí. Dále byly provedeny chemické analýzy vzorků z experimentu při 1 050 °C a na základě těchto získaných hodnot zastoupení jednotlivých prvků lze upravit použitou směs solí. Tato úprava je doporučena na snížení obsahu NaCl z důvodu vyššího obsahu Na, a také zvýšení obsahu KCl z důvodu malého obsahu K. Cíle práce byly splněny a experiment lze považovat za vhodnou variantu urychleného posuzování koroze oceli 16Mo3.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to design and perform an experiment that simulates the environment of a municipal waste incinerator. However, the whole process of corrosion in real life can take several years, so it is necessary to accelerate these processes in both higher areas and more aggressive environments. The investigated material is 16Mo3 steel. The first part of the work is a search of selected issues of corrosion and materials used in the energy industry. The next part of the work deals with the design of the experiment, which consists of several parts. These may include the appropriate choice of chemical compounds used or the choice of measured temperatures or sample preparation, the experiment being adapted to the available equipment of the BUT FSI workshop. In the last part of the work, testing of the specified material for temperatures of 900 °C, 975 °C and 1 050 °C is performed, while the composition of the mixture is designed as 35 wt. % Na2SO4, 30 wt. % KCl at 35 wt. % NaCl. The measured values are compared depending on the temperature, where, as predicted, a larger graphical dependence can be seen at higher values. At the end, the results of corrosion loss of 16Mo3 steel were compared with Inconel 625 superalloy, where the theory already differs from practice. Furthermore, chemical analyzes from the experiment were performed at 1 050 °C and, based on these obtained values, the proportion of individual elements can be adjusted with the salt mixture used. This adjustment is recommended to reduce the NaCl content due to the higher Na content, as well as to increase the KCl content due to the low K content.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationŠIKL, F. Testování vysokoteplotní korozivzdornosti materiálu 16Mo3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139599cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206154
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject16Mo3cs
dc.subjectInconel 625cs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectchlorová vysokoteplotní korozecs
dc.subjectspalovna komunálního odpaducs
dc.subject16Mo3en
dc.subjectInconel 625en
dc.subjectcorrosionen
dc.subjecthightemperature chlorine corrosionen
dc.subjectsolid waste incineration planten
dc.titleTestování vysokoteplotní korozivzdornosti materiálu 16Mo3cs
dc.title.alternativeTesting of high-temperature corrosion resistance of 16M03 steelen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-13:19:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139599en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:20en
sync.item.modts2022.06.16 08:12:32en
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139599.html
Size:
8.12 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139599.html
Collections