Testování bezdrátových modemů ZigBee

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá testováním bezdrátových radiových modemů CDX800. Modemy komunikují v bezlicenčním pásmu 869MHz a jsou založeny na standardu ZigBee. Popisu tohoto standardu je věnována první kapitola. Práce si klade za cíl otestovat modemy podle doporučení RFC2544 a RFC1242 pro testování sítí, které jsou v práci diskutovány. K otestování sítě podle těchto doporučení byly vybrány hardwarové testery Trend Unipro GbE. Testery jsou určeny primárně pro Ethernetové sítě, a proto bylo nutné použít převodníky z Ethernetu na sériovou linku, pomocí které modemy komunikují s ostatními zařízeními. Měření s testery bylo neúspěšné z důvodu nevhodného výběru převodníků. V práci je popsána možná náhrada za tyto převodníky. Dále se práce věnuje otestování modemů z hlediska radiového dosahu na přímou viditelnost a v zástavbě. Pro tento účel byl zvolen servisní program Radwin. V závěru práce je z naměřených parametrů vytvořen návrh sítě pro decentralizované čištění odpadních vod pro obec Podbřezí. Navrhnutá síť je složena z 50 stanic a jednoho řídícího centra.
This thesis deals with the testing of wireless radio modems CDX800. Modems communicate in the unlicensed 869MHz band and are based on the ZigBee standard. The first chapter is devoted to the description of this standard. Thesis aims to test the modems according to RFC2544 and RFC1242 recommendations for testing networks, which are discussed in the work. For testing of the network in accordance with those recommendations have been selected hardware testers Trend Unipro GbE. Testers are primarily intended for Ethernet networks, and therefore it was necessary to use converters from Ethernet to serial line which modems use to communicate with other devices. Measurements of the testers were unsuccessful by virtue of inappropriate choice of converters. The work shows potential substitute for these converters. Furthermore, the work deals with testing the modems in terms of radio range on the line of sight and in build-up area. For this purpose was chosen service program Radwin. At the conclusion of the work was created network design for decentralized wastewater treatment for the community Podbřezí from the measured parameters. Designed network is composed of 50 stations and one control center.
Description
Citation
KASPER, R. Testování bezdrátových modemů ZigBee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Zkusil jste snížit rychlost na rozhraní počítač - modem v rámci hledání řešení problému aplikace Zmodem, popsaný v kapitole 4.3.2? Spolehlivost řešení navrženého v kapitole 4.5 je diskutabilní, pokud bereme do úvahy možnost výpadku centrální stanice. Bylo by možné řešit sběr dat i distribuovaně? Pokud ano, jaké úpravy by taková změna vyžadovala? Popište vliv mísení na provoz sítě. Jak jste testoval přenosové parametry? Popište vliv zpoždění.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO