Analýza spekter elektrických kytar vyrobených z různých materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá spektrální analýzou dvou elektrických kytar. Elektrická kytara Cort X-6 se využívá pro tvrdší žánry hudby. Druhá kytara Fokus-H Strat je spíše rockově univerzálním typem nástroje. Práce se zabývá spektry tónů při použití různých snímačů a rozebírá je s využitím psycho-akustických veličin při vnímání zvukové barvy. Rozebírá odchylky ve spektru tónů při manipulaci s potenciometry tónové clony a hlasitosti. Měřené hodnoty tónové clony jsou rozděleny na třetiny rozsahu potenciometru. Hodnota hlasitosti byla snížena na polovinu. Následuje pohled na změnu ve spektru při použití tvrdšího trsátka. Konec práce je věnován odlišnosti barvy dvou tónů, které byly nahrány při stejných podmínkách. Jejich rozdíl je dán držením krku elektrické kytary.
Bachelor‘s thesis focuses on the spectral analysis of two electric guitars. The Cort X-6 electric guitar is used for harder genres of music. The second Fokus-H Strat guitar is more of a rock-universal type of instrument. The work deals with the spectrums of tones using various guitar pickups and analyzes them with the use of psychoacoustic measurements in the perception of timbre. It examines variations in the sound spectrum when there’s a manipulation with tone and gain controls. The measured values of the tone control are divided into thirds of the potentiometer range. The volume has been halved. The following is a look at the change of sound spectrum when using a harder plectrum. The end of the work is devoted to the difference in colors of two tones that were recorded under the same conditions. Their difference lies in the way of holding the neck of an electric guitar.
Description
Citation
ZEZULOVÁ, E. Analýza spekter elektrických kytar vyrobených z různých materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Daniel Kováč (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-09-03
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky k obhajobě: Jak může ovlivnit provedená měření hodnota odporu potenciometru hlasitosti a potenciometru tónové clony v kombinaci s kapacitou použitého kondenzátoru? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO