Ke smlouvě o dílo

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejde bez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti, mohutný rozvoj technologií, ale i odstraňování následků koronaviru a různých přírodních katastrof. K zajištění přípravy a realizací takových investic bude primárně využíváno smluvního typu smlouvy o dílo. Důvodová zpráva zpracovaná k občanskému zákoníku uvádí, že nová úprava díla (podle § 2586–2635 občan. zák.) odstraňuje dualismus úpravy neobchodní a obchodní smlouvy o dílo. Za základ návrhu nové úpravy byla vzata úprava obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám, protože pojetí smlouvy o dílo v dřívějším občanském zákoníku bylo poplatné jeho původní koncepci z r. 1964 a vzoru občanského zákoníku z r. 1950. V určitých směrech se přihlíží i k některým ustanovením někdejšího zákoníku mezinárodního obchodu (ZMO), jehož normativní konstrukce obchodní zákoník přejímal, ale které byly často formulovány přesněji a přehledněji ZMO.
Maintenance of the human company’s existence and, all the more so, the company’s development, require much more investment. Here we should note not only the new investment challenges presented by the renovation and building of transport infrastructure, future energy solutions, massive development of technologies, but also investments needed to alleviate the effects of the pandemic and various natural disasters. To ensure the preparation and implementation of such investments, Contracts for Work will be primarily used. Reasonable report processed for the citizen. disciple. states that the new adaptation of the work (according to § 2586–2635 of the Civil Code) is intended to eliminate the dualism of the regulation of the non-commercial and commercial contract of work. Based on the draft of the new regulation, the deal was adopted. disciple. taking into account some foreign modifications, since the concept of a contract of work in the valid Civil Code was subject to its original concept of 1964 and to the model of the 1950 Civil Code. In some respects, some provisions of the former International Trade Code (ITC)the normative structure of which was adopted by the Commercial Code, but which were often formulated more precisely and more clearly in the ITC. The works contract deals with this treatise.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 4, s. 34-43. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO