Luminiscenční diagnostika fotovoltaických článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diagnostika vad fotovoltaických článků patří ke stěžejním krokům jejich výroby. Předkládaná dizertační práce pojednává o diagnostice fotovoltaických článků pomocí zářivé rekombinace párů elektron – díra, jenž nazýváme luminiscence. Diagnostické metody využívající této lokální emise světla v infračervené oblasti mají velký inovativní potenciál. Metoda elektroluminiscence patří mezi nejpoužívanější luminiscenční metody, jejíž modifikace se používají napříč elektrotechnickým průmyslem, zvláště pak polovodičovým. Stěžejní oblast výzkumu této práce je zaměřena na nedestruktivní analýzu vyzařovaného infračerveného záření monokrystalických a polykrystalických solárních článků při různých modifikacích standardní metody elekroluminiscence. Jako detektory odezvy luminiscenčního záření jsou v rámci práce aplikovány dva typy CCD kamer. Při použití mikroskopické metody elektroluminiscence je analyzován faktor zvětšení zobrazení lokální emise v mikroploše článku a diskutován jeho přínos v kvalitativním hodnocení defektivity článku. Luminiscenční záření emitované solárními články má vlnovou povahu, což přináší potenciální možnost využití některých charakteristických vlastností vlnění jako intenzity a nově polarizace v průběhu detekce defektů v ploše solárních článků. Inovace měřícího pracoviště standardní metody elektroluminiscence k využití polarizační analýzy je jedním z cílů této práce.
Diagnostic of photovoltaic cells defects is one of the key step in production. This dissertation thesis deals about diagnosis of photovoltaic cells by radiative recombination of electron - hole pairs. This radiative recombination is known as luminescence. Diagnostic methods using this local light emission in infrared region have innovative potential. The method of electroluminescence is one of the most widely used luminescence methods whose modifications are applied across the industry, especially in semiconductors. The main area of this thesis research is focused on non-destructive analysis of radiated infrared radiation of monocrystalline and polycrystalline solar cells in various modifications of standard electroluminescence method. In this research there are used two types of CCD cameras are used as luminescent radiation detectors. Method of photon emission microscopy is used for magnification element. Local light emission inspection by microscopy should have benefit to qualitative evaluation of solar cells defects. Radiation emitted by the solar cell has a wave character. This fact brings the potential of using some of the characteristics of the waves. We are talking about the intensity and mainly about new characterization by polarization during the detection of defects in the solar cell surface. Innovation of the measuring workplace of the standard electroluminescence method to use polarization analysis is one of the goals of this dissertation thesis.
Description
Citation
STOJAN, R. Luminiscenční diagnostika fotovoltaických článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc. Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Dostál, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Šály, Ph.D. - oponent (člen)
Date of acceptance
2018-08-10
Defence
Doktorská práce přináší nové poznatky z oblasti diagnostiky fotovoltaických článků. Doktorand navrhl původní metodu polarizační luminiscence pro charakterizaci defektů fotovoltaických článků a experimentálně ověřil její funkčnost.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO