2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Diagnostika mobilných sietí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Krkoš, Radko; Novotný, Vít; Baroňák, Ivan; Uchytil, Stanislav
  Práca sa zaoberá problematikou diagnostiky mobilných sietí, rôznymi metódami použiteľnými k tomuto účelu a tiež postupmi pre technickú diagnostiku a nadväzujúce odstraňovanie problémov či optimalizáciu mobilných sietí. Sú popísané služby, ktoré sú mobilnými sieťami obvykle realizované, ich požiadavky na kvalitu služby a spôsoby analýzy.
 • Item
  Fúze simultánních EEG-FMRI dat za pomoci zobecněných spektrálních vzorců
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Labounek, René; Jan, Jiří; Havlíček, Martin; Hlinka, Jaroslav
  Mnoho rozdílných strategií fúze bylo vyvinuto během posledních 15 let výzkumu simultánního EEG-fMRI. Aktuální dizertační práce shrnuje aktuální současný stav v oblasti výzkumu fúze simultánních EEG-fMRI dat a pokládá si za cíl vylepšit vizualizaci úkolem evokovaných mozkových sítí slepou analýzou přímo z nasnímaných dat. Dva rozdílné modely, které by to měly vylepšit, byly navrhnuty v předložené práci (tj. zobecněný spektrální heuristický model a zobecněný prostorovo-frekvenční heuristický model). Zobecněný frekvenční heuristický model využívá fluktuace relativního EEG výkonu v určitých frekvenčních pásmech zprůměrovaných přes elektrody zájmu a srovnává je se zpožděnými fluktuacemi BOLD signálů pomocí obecného lineárního modelu. Získané výsledky ukazují, že model zobrazuje několik na frekvenci závislých rozdílných úkolem evokovaných EEG-fMRI sítí. Model překonává přístup fluktuací absolutního EEG výkonu i klasický (povodní) heuristický přístup. Absolutní výkon vizualizoval s úkolem nesouvisející širokospektrální EEG-fMRI komponentu a klasický heuristický přístup nebyl senzitivní k vizualizaci s úkolem spřažené vizuální sítě, která byla pozorována pro relativní pásmo pro data vizuálního oddball experimentu. Pro EEG-fMRI data s úkolem sémantického rozhodování, frekvenční závislost nebyla ve finálních výsledcích tak evidentní, neboť všechna pásma zobrazily vizuální síť a nezobrazily aktivace v řečových centrech. Tyto výsledky byly pravděpodobně poškozeny artefaktem mrkání v EEG datech. Koeficienty vzájemné informace mezi rozdílnými EEG-fMRI statistickými parametrickými mapami ukázaly, že podobnosti napříč různými frekvenčními pásmy jsou obdobné napříč různými úkoly (tj. vizuální oddball a sémantické rozhodování). Navíc, koeficienty prokázaly, že průměrování napříč různými elektrodami zájmu nepřináší žádnou novou informaci do společné analýzy, tj. signál na jednom svodu je velmi rozmazaný signál z celého skalpu. Z těchto důvodů začalo být třeba lépe zakomponovat informace ze svodů do EEG-fMRI analýzy, a proto jsme navrhli více obecný prostorovo-frekvenční heuristický model a také jak ho odhadnout za pomoci prostorovo-frekvenční skupinové analýzy nezávislých komponent relativního výkonu EEG spektra. Získané výsledky ukazují, že prostorovo-frekvenční heuristický model vizualizuje statisticky nejvíce signifikantní s úkolem spřažené mozkové sítě (srovnáno s výsledky prostorovo-frekvenčních vzorů absolutního výkonu a s výsledky zobecněného frekvenčního heuristického modelu). Prostorovo-frekvenční heuristický model byl jediný, který zaznamenal s úkolem spřažené aktivace v řečových centrech na datech sémantického rozhodování. Mimo fúzi prostorovo-frekvenčních vzorů s fMRI daty, jsme testovali stabilitu odhadů prostorovo-frekvenčních vzorů napříč různými paradigmaty (tj. vizuální oddball, semantické rozhodování a resting-state) za pomoci k-means shlukovacího algoritmu. Dostali jsme 14 stabilních vzorů pro absolutní EEG výkon a 12 stabilních vzorů pro relativní EEG výkon. Ačkoliv 10 z těchto vzorů vypadají podobně napříč výkonovými typy, prostorovo-frekvenční vzory relativního výkonu (tj. vzory prostorovo-frekvenčního heuristického modelu) mají vyšší evidenci k úkolům.
 • Item
  Luminiscenční diagnostika fotovoltaických článků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Stojan, Radek; Vaněk, Jiří; Frantík, Ondřej; Šály,, Vladimír
  Diagnostika vad fotovoltaických článků patří ke stěžejním krokům jejich výroby. Předkládaná dizertační práce pojednává o diagnostice fotovoltaických článků pomocí zářivé rekombinace párů elektron – díra, jenž nazýváme luminiscence. Diagnostické metody využívající této lokální emise světla v infračervené oblasti mají velký inovativní potenciál. Metoda elektroluminiscence patří mezi nejpoužívanější luminiscenční metody, jejíž modifikace se používají napříč elektrotechnickým průmyslem, zvláště pak polovodičovým. Stěžejní oblast výzkumu této práce je zaměřena na nedestruktivní analýzu vyzařovaného infračerveného záření monokrystalických a polykrystalických solárních článků při různých modifikacích standardní metody elekroluminiscence. Jako detektory odezvy luminiscenčního záření jsou v rámci práce aplikovány dva typy CCD kamer. Při použití mikroskopické metody elektroluminiscence je analyzován faktor zvětšení zobrazení lokální emise v mikroploše článku a diskutován jeho přínos v kvalitativním hodnocení defektivity článku. Luminiscenční záření emitované solárními články má vlnovou povahu, což přináší potenciální možnost využití některých charakteristických vlastností vlnění jako intenzity a nově polarizace v průběhu detekce defektů v ploše solárních článků. Inovace měřícího pracoviště standardní metody elektroluminiscence k využití polarizační analýzy je jedním z cílů této práce.
 • Item
  Pokročilé metody snímání a hodnocení kvality 3D videa
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kaller, Ondřej; Kratochvíl, Tomáš; Klíma, Miloš; Masopust, Jiří
  Disertační práce se zabývá metodami snímání a hodnocení kvality 3D obrazů a videí. Po krátkém shrnutí fyziologie prostorového vnímání, obsahuje práce stav poznání v oblastech problému adaptivní paralaxy a konfigurace kamer pro snímání klasického stereopáru. Taktéž shrnuje dnešní možnosti odhadu hloubkové mapy. Zmíněny jsou aktivní i pasivní metody, detailněji je vysvětleno profilometrické skenování. Byly změřeny některé technické parametry dvou technologií současných 3D zobrazovačů, a to polarizačně-oddělujících a využívajících časový multiplex, například přeslechy mezi levým a pravým snímkem. Jádro práce tvoří nová metoda pro vytváření hloubkové mapy při snímání 3D scény, kterážto byla autorem navržena a testována. Inovativnost tohoto přístupu spočívá v chytré kombinaci současných aktivních a pasivních metod snímání hloubky scény, která vtipně využívá výhod obou metod. Nakonec jsou prezentovány výsledky subjektivních testů kvality 3D videa. Největší přínos zde má navržená metrika modelující výsledky subjektivních testů kvality 3D videa.
 • Item
  Detekcia prechodu nulou pre účely synchronizácie hodín v prostredí PLC komunikácie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šťastný, Ladislav; Fiedler, Petr; Steinbauer, Miloslav; Vozňák, Miroslav
  Dizertačná práca je zameraná na návrh metódy pre detekciu synchronizačnej udalosti vhodnej k ustanoveniu spoločnej časovej základne naprieč zariadeniami komunikujúcimi po silovom vedení (PLC). V práci navrhnutá detekčná metóda umožňuje vytvorenie synchronizačnej metódy pre koncové zariadenia inteligentných sietí a tým priniesť na nízkonapäťový segment nové funkcionality známe z vyšších napäťových hladín distribučnej siete. Ako synchronizačná udalosť bola použitá vysoko presná detekcia prechodu sieťového napätia nulou. Bola preskúmaná možnosť využitia fázového závesu, avšak táto metóda sa ukázala ako nedostatočne robustná voči rušeniu. Ďalej bola navrhnutá a preskúmaná metóda na báze FFT. Tá realizuje detekciu prechodu siete nulou, ale len pre základnú harmonickú zložku, ktorá je rovnaká naprieč celou sieťou. Pri vývoji metódy bol preverený aj vplyv nekoherentného vzorkovania na FFT. Bolo zistené, že koherentné vzorkovanie je nevyhnutnou podmienkou pre presnú detekciu, nakoľko umožňuje eliminovať chybu spôsobenú spektrálnymi únikmi. V práci je taktiež hodnotený vplyv AD prevodníku na dosiahnutú presnosť detekcie. Navrhnutá metóda umožňuje dosiahnutie presnosti potrebnej pre realizáciu všetkých bežných meraní a úkonov, ktoré by pomohli k skvalitneniu výroby, distribúcie a spotreby elektrickej energie prostredníctvom inteligentných sietí.