Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá tepelnými výpočty vysokootáčkového stroje. V první části je popsáno rozdělení mechanických ztrát elektrického točivého stroje a proveden výpočet ztrát ve vzduchové mezeře a na kruzích rotoru. Tyto výpočty jsou provedeny na základě vztahů zohledňujících tření rotoru o okolní tekutinu. V další části je provedena literární rešerše na téma tepelných výpočtů a je zde popsán princip výpočtu metodou tepelných sítí. V~poslední části se nachází tepelná síť navržená pro konkrétní stroj a tabulka s výslednými teplotami v důležitých částech stroje.
This thesis deals with thermal calculation of high-speed machines. Distribution of electrical rotating machine losses and calculation of mechanical losses in the air gap and on the ends of rotor is described in first part. Based on relationships taking into account rotor friction of the against the surroinding fluid are these calculations make. Literary search on theme of thermal calculation and principle of calculation thermal network method is descript here in the next part. Thermal network designed for specific machine and tabular of resulting temperatures are located in the last part.
Description
Citation
SVĚTLÍK, M. Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student na úvod seznámil komisi s obsahem své práce. Na úvod představil analyzovaný stroj a postupy jeho výpočtů. Dále pak použité tepelné sítě. Na závěr uvedl své výsledky a zhodnocení celého projektu, uvedl některé způsoby jak zlepšit chlazení stroje. Otázky oponenta byly zodpovězeny včetně závěrečné diskuze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO