SDN pro řízení sítí LAN

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je věnována problematice softwarově definovaných sítí. V práci je popsán koncept SDN, protokol OpenFlow, který je nedílnou součástí této problematiky a v~poslední řadě je zde zmíněn koncept NFV. Cílem je udělat si přehled informací o této problematice, projít dostupné open source kontroléry a vybrat z nich nejvhodnější. Dále pak vytvořit návrh realizace laboratorní úlohy a vytvořit seznam dostupných komponent. Závěrečným úkolem je sestrojit a otestovat laboratorní úlohu a následně za pomocí těchto znalostí vytvořit laboratorní návod.
This bachelor's thesis is devoted to the problem of Software Defined Networks. It describes the concept of SDN, the OpenFlow protocol, which is an integral part of this issue, and lastly is mentioned the concept of NFV. The goal is to research this issue, gather information about the available open source controllers and choose the most suitable ones. Furthermore, a proposal for the implementation of the laboratory task and a~list of available components have to be created. The final task is to construct and test laboratory task and then with help of this knowledge create laboratory manual.
Description
Citation
KŘÍŽ, D. SDN pro řízení sítí LAN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Jaký je aktuální stav podpory protokolu SMTP na současných síťových prvcích? Došlo již k jeho kompletnímu nahrazení protokolem NETCONF anebo jsou oba protokoly podporovány současně? Srovnejte použitý nástroj Mininet s nástrojem GNS3 od firmy Cisco. Vysvětlete význam pojmu „Network slicing“ a jak tato technologie souvisí s SDN / NFV? Otázky komise: V jakém režimu by měl pracovat kontrolér?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO