Měřicí reproduktorová soustava pro laboratorní úlohy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoupásmové reproduktorové soustavy a variabilní ozvučnice pro hlubokotónový reproduktor pro účely demonstračního měření v předmětu Elektroakustika. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé reproduktory, TS parametry a vzorce pro jejich výpočet. Dále jsou vysvětleny různé typy a konstrukce ozvučnic a výhybek. Pomocí simulačního programu LspCAD byly doladěny a odsimulovány návrhy uzavřené a bassreflexové ozvučnice se správnými i špatnými parametry. Stejně tak byla odsimulována navržená výhybka pro dvoupásmovou reproduktorovou soustavu. K návrhům byla připravena výkresová dokumentace. Dále byly ozvučnice a výhybka realizovány a změřeny jejich charakteristiky. V poslední řadě byly přepracovány již existující laboratorní úlohy tak, aby při jejich vypracování studenti využili realizované ozvučnice a zvolený postup návrhu.
This bachelor's thesis deals with the design of a two-way speaker system and a variable baffle for a subwoofer for the purposes of demonstration measurement in the subject of Electroacoustics. The theoretical part explains the individual speakers, TS parameters and formulas for their calculation. Furthermore, various types and constructions of baffles and audio crossovers. Using the simulation program LspCAD, the designs of closed and bass reflex baffles with right and wrong parameters were fine-tuned and simulated. The proposed crossover for a two-way speaker system was also simulated. Drawing documentation was prepared for the designs. Furthermore, the baffles and crossovers were implemented, and their characteristics were measured. Finally, the existing laboratory tasks were reworked so that students could use the implemented baffles and the chosen design procedure.
Description
Citation
TOMEŠEK, J. Měřicí reproduktorová soustava pro laboratorní úlohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková technika
Comittee
doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Zvončák, Ph.D. (člen) RNDr. Lubor Přikryl (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Definujte požadavky na tvar basreflexového rezonátoru a vysvětlete Vaše tvrzení týkající se tvaru basreflexového rezonátoru, který se pozná dle obdélníkového nebo kruhového tvaru, jak uvádíte v kapitole 2.4. Jakým způsobem lze vypočítat hodnoty pasivních prvků elektrického obvodu, který má sloužit k funkční kompenzaci kmitočtové závislosti impedance vysokotónového reproduktoru. Uveďte příklady průběhů této závislosti před a po úspěšně provedené kompenzaci. Jakou hodnotu impedance má reproduktor ve svém užitečném kmitočtovém pásmu po úspěšné kompenzaci nabývat? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO