Rodinné vinařství Plchut Mutěnice

but.committeeprof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Kateřina Malečková (člen) Ing. Jakub Kotrla (člen) Ing. Karel Struhala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceÚvodem studentka prezentovala svoji bakalářskou práci Rodinné vinařství Plchut Mutěnice. Násladně byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta práce. Studentka poté odpovídala na doplňující otázky a připomínky oponenta práce: detailč.1 - Atika, optimální odvodnění parkoviště, hydroizolace objektu, uplatnění SDK desek v podhledu det.č.3. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Jak je řešena vodorovná síla pozednicí ve krovu, jaká je základová půda, zakládání na typu zeminy spraše a jíly, důvod vedení přípojek středem pozemku v kolizi se zelení - možnost variantního řešení, ochrana stavby před hlukem z okolí, otázka architektonické formy stavby vůči charakteru okolí. Na připomínky oponenta reagovala studentka přijatelným způsobem. Na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídala poněkud nejistě, některé z nich nebyla schopna zodpovědět zcela uspokojivě.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDýr, Petrcs
dc.contributor.authorFiľová, Alžbětacs
dc.contributor.refereeBílek, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2023-06-06T11:52:56Z
dc.date.available2023-06-06T11:52:56Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného vinařství Plchut v Mutěnicích. Vychází z architektonické studie vypracované dříve v předmětu AG032 Ateliér architektonické tvorby 2. Navržená stavba se nachází na okraji obce Mutěnice, poblíž vinařských sklepů - Mutěnických búd. Objekt je umístěn v horní části svažitého pozemku a napojen na místní komunikaci, u budovy jsou navržena parkovací stání. Stavbu vinařství tvoří dvě podlouhlé jednopodlažní části s plochou střechou a dvě dvoupodlažní části využívající podkroví pod šikmou střechou. Budova je nepodsklepená, jedna část je však částečně zapuštěná do svahu. Kolem uzavřeného dvora je ve třech křídlech soustředěna výroba vína se zázemím zaměstnanců a administrativou v podkroví. Ve čtvrté části vystupující z této hmoty se nachází vinotéka, degustační místnost a v podkroví ubytování ve dvou dvoulůžkových apartmánech. Konstrukční systém objektu je stěnový. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými panely Spiroll se železobetonovým věncem. Svislé konstrukce tvoří zdivo z broušených keramických tvárnic Porotherm, stěna přiléhající k zemině je z monolitického železobetonu. Zastřešení jednopodlažních výrobních objektů je tvořeno plochou jednoplášťovou extenzivní zelenou střechou, u dvoupodlažních objektů je využita šikmá dvouplášťová střecha s nadkrokevní izolací a keramickou krytinou, nesená dřevěným krovem. Část pro výrobu je opláštěna provětrávanou fasádou s obkladem z vláknocementových desek Cembrit, reprezentativní část pro návštěvníky je omítnuta jemnozrnnou omítkou s nátěrem bílou silikonovou barvou.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the design of the new building of the Plchut family winery in Mutěnice. It is based on the architectural study developed earlier in the subject AG032 Studio of Architectural Design II. The proposed building is located on the outskirts of the village of Mutěnice, near the wine cellars of Mutěnické búdy. The building is located in the upper part of the sloping land and is connected to the local road, parking spaces are planned in front of the building. The structure of the winery consists of two elongated single-story parts with a flat roof and two two-story parts using an attic under a sloping roof. The building has no basement, but one part is partially embedded in the slope. Wine production is concentrated in three wings around an enclosed courtyard, with staff facilities and administration in the attic. In the fourth part emerging from this mass, there is a wine shop, a tasting room and in the attic accommodation in two double apartments. The structural system of the object is a wall system. The construction is based on plain concrete footings. The ceiling structures are made of prestressed Spiroll panels with a reinforced concrete ring. The vertical structures are made of masonry from polished Porotherm ceramic blocks, the wall adjacent to the ground is made of monolithic reinforced concrete. The roofing of one-story production buildings consists of a flat single-skin extensive green roof, in two-story buildings a slanted two-skin roof with over-rafter insulation and ceramic roofing, supported by a wooden truss, is used. The production part is clad with a ventilated facade with cladding from Cembrit fiber cement boards, the representative part for visitors is plastered with fine-grained plaster coated with white silicone paint.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationFIĽOVÁ, A. Rodinné vinařství Plchut Mutěnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.cs
dc.identifier.other146003cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/209875
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvinařstvícs
dc.subjectVinařství Plchutcs
dc.subjectvínocs
dc.subjectvýroba vínacs
dc.subjectvinotékacs
dc.subjectdegustace vínacs
dc.subjectubytovánícs
dc.subjectMutěnicecs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectSpirollcs
dc.subjectwineryen
dc.subjectPlchut Wineryen
dc.subjectwineen
dc.subjectwine productionen
dc.subjectwine shopen
dc.subjectwine tastingen
dc.subjectaccommodationen
dc.subjectMutěniceen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectSpirollen
dc.titleRodinné vinařství Plchut Mutěnicecs
dc.title.alternativeFamily winery Plchut Mutěniceen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-05cs
dcterms.modified2023-06-05-14:54:11cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid146003en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.06.06 13:52:55en
sync.item.modts2023.06.06 12:13:14en
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
15.23 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-BPhodnoceni vedoucihoFILOVA.pdf
Size:
179.01 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-BPhodnoceni vedoucihoFILOVA.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-FILOVA ALZBETA.pdf
Size:
83.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-FILOVA ALZBETA.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_146003.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_146003.html
Collections